ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ на МОН
"ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА" - 2023-2024 г.

ПРОЕКТИ
Пилотен проект "Европейска гаранция за детето" - 2021-2022 г.


ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕН ПЛОД
ПРОЕКТИ


ПРОЕКТ УЧИЛИЩНО МЛЯКО 
ПРОЕКТИ


ПРОЕКТ АПСПО

ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ на МОН
"ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

1.1. Основни цели:

 

1.     Приемане и подкрепа индивидуалността на всяко дете чрез обособяване на организационно-предметна и емоционална среда, стимулираща процеса на адаптация в сътрудничество със семейството.

2.     Прилагане на диференцирани педагогически подходи съобразени с възрастовите и социални промени в живота на детето и повишаване компетентностите на педагогическите специалисти.

3.     Проактивно поведение между всички участници в процеса – деца, родители, учители.

 

1.2. Основни резултати:

 

1.  Безопасна и подкрепяща среда, която създава условия за равнопоставеност в емоционалната и поведенческа сфера на всички деца без значение на етническата и културната им принадлежност.

     Прилагане на разнообразни методи и похвати за установяване на причините и начини за справяне с трудно адаптивните деца от педагогическите специалисти в детската градина.

     Улеснена адаптация с уеднаквени изискания, доверителни взаимоотношения между  служители и семейната общност.

     Използване на предметно организираната среда за изграждане на мотивационна, умствена, волева и нравствена нагласа.

     Стимулиране на говорното общуване на децата.

5.     Създаване условия за обособяване на „Родителски кът“ за споделяне на опит в рамките на детската градина.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ПО БДП 2021 г.
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРИЙТ ФИТНЕС
ПРОЕКТИ

                 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
Интерактивна дъска и мултимедиен проектор 
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ


Световен ден без асансьори 23.04.2019 г.
СЕДМИЦА НА БАЩАТА
"НАШЕТО УТРЕ" - съвместен проект със СНЦ  ИНЕР УИЛ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА - БЕРОЕ
ПРОЕКТИ
СВЕТОВЕН ДЕН НА СПОРТА - 28.09.2018 г.
БЪДИ АКТИВЕН - 29.09.2017 г.
Месец Септември - Гост инструктор - Анелия Асенова - европейски шампион по карате
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН - 18.09. 2017 г.
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ ЛЕКА АТЛЕТИКА С БФЛА "БЕРОЕ" - 2016 г.
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
Европейски образователен проект по програма “Сократ – Коменски1”
“Мелниците – едно културно богатство за преоткриване” - 2004 г. с Франция Румйния,  Испания

Европейски образователен проект по програма “Сократ – Коменски1”
“Интеграция?...Да, благодаря!” - 2004 - 2007 г. с Франция, Италия
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.