РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! 

 при подновяване посещението в детската градина на децата след дълго отсъствие е необходимо задължително да се спазят разпоредбите от Наредба №3 от 05.02.2007 г., издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.,
като от родителите се изисква :
- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни да представят еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити ;
- Предоставяне на медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина, ако детето е отсъствало повече от 10 дни.

- Медицинските изследвания да бъдат представени лично на медицинския специалист, преди да постъпи в групата.
Разчитаме на Вашата коректност.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.