Стратегия за развитие на ДГ №7 "Светулка" 2023-2028 г.

УТВЪРДЕНА!

Заповед №11/15.09.2023 г.

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 „Светулка“

Гр. Стара Загора

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ДГ №7 „ Светулка“

Гр. Стара Загора

2023-2028 г.

 

 

 

 

 

        УВОД

 Стратегията на Детска градина №7 „Светулка“ представлява петгодишна програма за развитие на институцията за периода 2023/2028 г., разработена и актуализирана на основание чл. 263, ал.1, ал.4 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6 от Наредба 18 за инспектирането на детските градини и училищата. Други важни нормативни документи, на базата на които е разработена стратегията са:

·      Стратегическа рамка за Развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030);

·      Проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“;

·      Доклад с релевантни примери за повишаване качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст от други европейски страни;

·      Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2019 година за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст;

·      Стратегия за възпитателната работа в образователните институции 2019 – 2030 (проект);

·      Книжка компетентности и образование;

·      Книжка компетентностите и референтните рамки;

·      Наредба №5 за предучилищното образование;

·      Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

·      Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;

·      Конвенцията за правата на детето (КООНПД);

·       Ръководството към общ Коментар № 7 (2005), за прилагане правата на детето в ранна възраст;

·      Конституция на Република България и др.

       Стратегията представя система от политики, стратегически цели и конкретни действия за утвърждаване и изпълнение на актуалната мисия и визия на ДГ №7 „Светулка“. Тя очертава бъдещите дейности, съобразени с ресурсите и потенциала на детската градина, за постигане на националните приоритети в образованието.

       Бързо променящата се икономическа среда, силната зависимост от природните и материални ресурси, степента на ангажираност на родителите, развитието на информационни и комуникационни технологии, глобализацията, различната обстановка, създадена във връзка с извънредното положение с КОВИД – 19, дистанционното обучение и др., изискват преодоляването на нови проблеми и нови предизвикателства пред предучилищното образование.

 

I.              АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

           Детска градина №7 „Светулка” е общинска детска градина, открита през 1981 година, за обучение, възпитание, социализация и отглеждане на деца от три годишна възраст до постъпване в първи клас. Намира се на територията на град Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ №26. В нея се възпитават и обучават 358 деца. Сградата отговаря на всички изисквания и има подходящи условия за пълноценно отглеждане, възпитание и обучение на децата.

          В сградата на детската градина има 12 занимални, обзаведени по изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия за възпитание и обучение на децата[1]. В дворното пространство на ДГ №7 „Светулка“ са обособени 12 детски площадки за игри и занимания, футболно игрище, еко-занималня, 12 обезопасени пясъчника, затревена и залесена част, игрови съоръжения, фитнес площадка и площадка по БДП. Към сградата има прилежащи и два озеленени английски двора, в които се отглеждат подходящи и интересни за децата животински видове (костенурки).

          В ДГ № 7 „Светулка” не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Осигурено е рационално и здравословно хранене на децата[2]. Предоставянето на добра материална образователна среда и създаването на условия за усвояване от децата на нравствени ценности са основните приоритети[3] на институцията. Създадени са и продължават да се създават условия за приобщаване на деца със специални образователни потребности (СОП). Изработването на актуална концепция за развитие и подобряване качеството на образованието, чрез прилагане на компетентностния подход, e гаранция за усвояването на:

ü нови педагогически компетентности от учителите;

ü прилагане от учителите на съвременни образователни технологии;

ü компетентности на децата, придобити в STEAM образователна среда;

ü умения за общуване;

ü умения за учене;

ü езикова грамотност;

ü умения за решаване на проблеми;

ü социални и граждански компетентности;

ü културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;

ü предприемачески умения

ü умения за здравословен начин на живот;

ü умения за управление и реализиране на проекти.

Изброените компетентности, освен че са съобразени със Стратегическата рамка за Развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)[1], те са в унисон и с Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2019 година за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст.[2] Неделима част от Препоръката е Рамката за качество на ОГРДВ (наричана още Европейска рамка за качество). На национално ниво, в резултатите от Проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“[3], са заложени десетте позиции на предходния документ и предоставят сравнителен анализ за разработването и поддържането на качество в системите за ОГРДВ в 18 европейски държави. Тези десет позиции, свързани с качеството, наричани още „ключови компоненти на качеството“, са структурирани в пет по-широки области: достъп, работна сила, учебна програма, наблюдение и оценка, управление и финансиране[1], които са и ключовите насоки в настоящия стратегически документ.

 

I.              АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ ФАКТОРИ

 

Силни страни

Слаби страни

ü  Много добра посещаемост на децата в групите за задължителна предучилищна подготовка.

1.     Големият брой деца в групите затруднява индивидуалната работа и прилагането на съвременни образователни технологии във възпитанието и обучението.

ü  Децата са физически и психически здрави (с изключение на 0,8% деца със специални образователни потребности и хронични заболявания) и подлежат на възпитание и обучение по приетите държавни образователни стандарти.

2.     Повишаване на агресията сред децата, породена от пандемичните условия, изолацията, несигурността, постоянно променящите се правила и тревожността в семействата, политическата нестабилност в страната ни.

ü  Има създадени добри условия за отглеждане, възпитание и развиване на потенциала на деца със специални образователни потребности и хронични заболявания.

3.     Има какво още да се желае по отношение на заинтересоваността към проблемите на детската градина от страна на Обществения съвет на детската градина.


ü  Добро взаимодействие с Центъра за личностно развитие.

1.     Има какво още да се желае по отношение на взаимодействието с родителите и настойниците на децата.

ü  Има приемственост между ясла и детска градина, както и между детската градина и началното училище.

2.     Сред педагогическите специалисти преобладават младите учители, които имат необходимост от още наставничество и обучения.

ü  Млад екип, с отличен потенциал и желание за развитие.

3.     Санитарните помещения (умивални и тоалетни) в групите се нуждаят от ремонт и подновяване.

ü  Осигурено здравно обслужване и здравна профилактика.

4.     Липса на система за видеонаблюдение.

ü  Добро сътрудничество с обществени и културни институции в града.

5.     Липса на жива охрана.

ü  Добро взаимодействие с родителите на децата и Обществения съвет на детската градина

6.     Незадоволително равнище на дигиталните умения на участниците в образователния процес.

 

 

I.              ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Утвърждаването на ДГ №7 „Светулка“ като съвременна образователна институция, разпознаваема на местно и национално ниво със своите успешни педагогически практики, отлично взаимодействие с родителите и превръщането ѝ в предпочитан партньор при дейностите за подобряване на образователната система и прилагането на националните политики за образование, са основните приоритети, които изграждат цялостната визия на детската градина. За да има европейско лице и значимост, и залагайки на тези устойчиви приоритети за динамично усъвършенстване и развитие, мисията на детската градина е да съхрани  националните ценности и традиции с инструментариума на съвременните образователни технологии.

Акцентирайки върху специфичната индивидуалност на развитие на всяко дете, основна линия във визията за развитието на детската градина е да допринесе за подобряване качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ).

I.              ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ/ЦЕННОСТИ НA ИНСТИТУЦИЯТА

Стратегията  на ДГ №7 „Светулка“ се ръководи от принципи/ценности, в основата на които стои преследването не само на количествени цели за обхват на децата в услуги за ОГРДВ, но и за постигане на качествени цели, така че националните политики в тази посока да допринесат за хармонично развитие в първите години от живота на всяко дете. Те са изцяло съобразени с принципите, заложени в „Националната рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България 2021 – 2030“:

ü Партньорство и съгласуваност

ü Приемственост;

ü Иновативност;

ü Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите.

Конкретните принципи/ценности, на които детската градина залага, са:

-         равнопоставеност и недопускане на дискриминация при прилагане на образователни политики;

-         партньорство и съгласуваност с организации на местно и национално ниво, с цел подобряване качеството на образованието;

-         запазване и съхранение на българските традиции, част от националната ни идентичност;

-         толерантност и ефективно взаимодействие между участниците в образователния процес;

-         съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез български език;

-         прилагане на компетентностния подход във възпитателно-образователния процес.

-         иновативност в прилагането на педагогическите практики и в организацията на образователния процес;

-         прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите;

-         новаторство в прилагането на образователните политики, съобразено със стратегическите цели и специфичните цели на институцията.

 

II.           СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическите цели на институцията също са съобразени със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030). Акцентът приоритетно е поставен върху възпитателната работа като водеща част от цялостния педагогически процес в предучилищна възраст. Важно е тя да отразява както утвърдената българска образователна традиция, така и визията за ключовите компетентности в европейски контекст, които имат три основни измерения: знания, умения и нагласи. Възпитателната работа е в основата на формирането на нагласите, на базата на усвоените знания и развити умения в рамките на всяка една от компетентностите[1], в т.ч. през процеса на обучение.

 

I.              СПЕЦИФИЧНИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА ЦЕЛИ

·      Повишаване качеството на ОГРДВ, чрез усъвършенстване на работата по трите стълба на качеството, идентифицирани в научната литература, които са качество на: структурата, на процесите и на резултатите[1]. Това включва изработването на авторска програмна система, проследяване на процесите при прилагането ѝ и отчитане на резултатите.

·      Създаване на условия за ефективна квалификационна дейност на педагогическия екип чрез популяризиране на добри институционални и външни практики, традиции и иновации в областта на предучилищното възпитание и обучение;

·      Създаване на условия образователната институция да се развие като център за образователна, културна, духовна и социална дейност на местно, а на един по-късен етап, и на национално ниво;

·      Привличане и активизиране на дейността на семейството във възпитателно-образователния процес като основен фактор в ОГРДВ;

·      Обогатяване на материалната база за подпомагане творческата дейност на учителите и децата;

·      Спазване на принципи като екипност, отговорност, гъвкавост, иновативност, отчетност, законосъобразност, мотивираност, хармоничност и др. за повишаване качеството на ОГРДВ.

 I.              ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪГЛАСНО НАСОКИТЕ ПО ЧЛ. 263, АЛ. 4 ОТ ЗПУО

Стратегията за развитие на детската градина е разработена изцяло в синхрон със стратегическите цели, заложени в ЗПУО, чл.263, ал.4, като включва и специфични за институцията оперативни цели в следните приоритетни области:

1.    Качество на образованието и мерки за неговото повишаване;

2.    Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците;

3.    Осигуряване на условия за физическа активност и участие в

спортни дейности;

4.    Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;

5.    Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и

включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

6.    Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание;

7.    Приобщаване на деца и ученици;

8.    Противодействие на тормоза и насилието;

9.    Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегията на ДГ №7 „Светулка“ е единен документ, регламентиращ и определящ образователните политики за развитие на детската градина. В нея се предвиждат задачите за постигане на стратегическите и специфичните за институцията цели, като дейностите се планират за пет-годишен период от време и се отчитат в края на всяка учебна година. Този документ е гаранция за ефективно планиране и отчитане на резултатите от конкретните дейности, разпределени в приоритетни области, регламентирани в ЗПУО и фиксирани в оперативните цели. Одобряването на стратегията, нейните актуализации и отчети са в правомощията и се извършват от Педагогическия съвет на детската градина.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.