Стратегия за развитие на ДГ7 " Светулка 2016 - 2020 г.

Стратегия за развитие


на ДГ №7 „ Светулка


гр. Стара Загора


          2020  - 2024 г.

 

 Утвърдена!

Заповед №14/15.09.2020 г.

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 „Светулка“

 

 

Стратегията на ДГ №7 „ Светулка“ представлява дългосрочна програма за развитие на институцията за периода 2020/2024 г.

 

НЕОХОДИМОСТ ОТ СТРАТЕГИЯ НА ДГ №7 „ Светулка“

 

       Стратегията е разработена на основание чл. 263, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 8, ал.1 и 2 от Наредбата за управление на качеството.

Нормативна осигуреност на стратегията

 

        • Закон за предучилищно и училищно образование и прилежащите ДОС;

• Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование;

• Конституция на Република България;

• Закона за закрила на детето;

• „Европа 2020”;

• Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020”;

• Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,

• Национална програма за развитие «България 2020»;

• Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;

• Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри;

• Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г./ Обн. ДВ. бр.14 от 12.02. 2008 г./

• Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020";

• Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година;

• Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.);

• Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020);

• Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 г.;

• Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот;

• Стратегията за развитие на ученето през целия живот 2014 – 2020 г. на Община Стара Загора, както и нейната специфика.

 

       Стратегията е система от политики и стратегически подходи за утвърждаване и укрепване на модерната визия на ДГ №7 „ Светулка“.

       Тя ще даде възможност да се утвърдят в практиката на детската градина всички нови тенденции и виждания за развитието на предучилищното възпитание, за да се постигне гъвкавост, динамичност и адаптивност в процеса на взаимодействие с детето. Стратегията се опира на минал опит. Начертава бъдещите действия като търси ресурс и потенциал. Установява принципите на ръководство.  

       Бързо променящата се икономическа среда, силната ресурсна зависимост, ангажираността на родителите, развитието на информационни и комуникационни технологии, глобализацията, новата обстановка, която се създаде във връзка с извънредното положение с КОВИД - 19 и  дистанционното обучение и др., изискват преодоляването на нови проблеми и нови предизвикателства пред предучилищното образование.

       Нашата утвърдена и водеща теза продължава да бъде: „Разпознаваемост и отличимост на институцията; професионализъм, креативност и творчески потенциал на колектива; сигурна, уверена и щастлива детска личност“.

 

           Детска градина №7 „Светулка” е общинско детско заведение, открита през 1981 година, за обучение, възпитание, социализация и отглеждане, на деца от три годишна възраст до постъпване в първи клас. Намира се на територията на град Стара Загора, ул. „Л. Каравелов“ 26. В нея се възпитават и обучават 365 деца. Сградата е съобразена с всички санитарно – хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на апартаментите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи на 5 и на 6 години са създадени оптимални условия за образователна дейност, осигурени са познавателни книжки и пособия за всяко дете. Обособени са 12 просторни и удобни занимални с достатъчно осветление. За психологическия, физически комфорт и удобство на децата са обзаведени със съвременни кътове за игра и учене, телевизор, лаптоп, бели магнитни дъски, подходящи за възрастта играчки, съвременни нагледни материали, книжки. Обособени са спални помещения с цветно детско спално бельо - различно за всяка група, гардеробчета и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда, а визията е дело на педагогическия мини-екип на групата.

          В дворното пространство на ДГ №7 „Светулка“ са обособени 12  детски площадки за игри и занимания, футболно игрище, Еко-занималня, 12 пясъчници, затревена и залесена част, плочки и игрови съоръжения, Площадка по БДП.

          В ДГ № 7 „Светулка” не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

          ДГ № 7 „Светулка” работи на пет дневна работна седмица от 6.00 до 18.00 ч. Има установен пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Изграждането на хармонична и разнообразна образователна среда за осигуряване на равен достъп до качествено образование е основен приоритет. Утвърждаването на задължителната предучилищна подготовка две години преди постъпването на обучаемите в училище има силен образователен ефект, който носи дълготрайни ползи с оглед на социализацията и постиженията на всяко дете през целия период на обучение. Осъществен е интензивен процес на интегрирано обучение на обучаемите със специални образователни потребности (СОП). Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на детето. Това разбиране предопределя една по-съвременна концепция за съдържанието на предучилищното образование. За подобряване  качеството на образование чрез модернизиране на учебното съдържание налага извеждането на съвременните ключови компетентности:

ü  компетентности в областта на българския език;

ü  умения за общуване ;

ü  умения за учене;

ü  социални и граждански компетентности;

ü  културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;

ü  умения за здравословен начин на живот.

 

I.              SWOT анализ

 

 

 

Силни страни

Слаби страни

 

·       ДГ № 7 „Светулка” работи с пълен капацитет групи;

·       Децата са физически и психически здрави и правилно развити;

·       Преместване на деца има само при промяна местоживеенето на семейството;

·       Висок процент обхванати деца;

·       Има приемственост между ясла и детска градина, както и между детска градина-начално училище;

·       Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика;

·       Отлично сътрудничество и взаимопомощ с обществени и културни институции, както и семействата на децата.

·       Допускане на посещаемост над определената норма, което предполага по-голямо напрежение и невъзможност за индивидуална работа;

·       Нарастваща агресивност сред децата,

·       Пандемия Ковид – 19;

·       Не достатъчна заинтересованост и подпомагане дейността на ДГ от Обществения съвет;

·       Отлично взаимодействие с настоятелството;

·       Липса на система за видеонаблюдение;

·       Липса на жива охрана.

 

 

1.    Образователна политика на детското заведение:

           Екипът на ДГ №7 „Светулка“ е високо квалифициран, амбициран, отговорен  амбиция и обичащ децата. Водещата ни идея е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект. Всяко дете за нас е личност.

            В детското заведение образователно-възпитателния процес се осъществява по институционална Програмна система. Педагогическите специалисти подпомагат своята дейност с познавателни книжки на издателство „Слово“  - дидактична система „Моливко“ и на Издателство „ Клет България“ ООД   - дидактична система „Приказни пътечки“.

             Планирането е гъвкаво и мобилно, по образователни направления и ядра. Педагогическите мини-екипи прилагат образователна стратегия, която е съобразена с възрастовите особености на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности. В процеса на образователно-възпитателния процес се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт.

            Осъществява се поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите кадри, която осигурява възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията чрез учене през целия живот и кариерно развитие; внедряване на иновационни методи за адекватно професионално реагиране и осъществяване на ефективно педагогическо взаимодействие – открити педагогически практики чрез тематичните проверки на директора.  Детската градина е домакин на обучения по различни образователни направления. Работим в сътрудничество с Тракийски университет, като при нас практикуват десетки студенти.

             В ДГ №7 „Светулка“  се предлагат допълнителни педагогически услуги – спортни танци, таекуондо, религиозно възпитание, руски език, футбол.

 

 

Силни страни

Слаби страни

·       Осигурен емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация у децата;

·       Стимулация на проактивната позиция на детето в процеса на общуването на всички нива;

·       Създаване на  условия за креативното мислене и въображение у децата.

·       Приобщаване на децата към общочовешките ценности и национални традиции.

·       Популяризиране на талантите на децата в различни инициативи на институцията;

·       Дейности по интереси;

·       Равен достъп до образование;

·       Новаторски младежки дух и стил на преподаване;

·       Балансиран дневен режим;

·       Водеща роля на играта;

·       Здравословен начин на живот и хранене;

·       Пълноценен и активен двигателен режим;

·       Изграждане на навици и култура на поведение на пътя, при бедствия и аварии;

·       Уеднаквяване на здравословен начин на живот в градината и у дома.

·       Финансова криза;

·       Брой неприети деца по първо желание;

·       Недостатъчно семейно възпитание на децата;

·       Недостатъчно квалифицирани млади учители.

 

 

 

 

Вътрешен потенциал:

• Овладяване принципите и методите на дистанционното обучение чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация;

• Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти чрез организиране на курсове, тренинги, обучение или самообучение;

• Компетентен и критичен подбор на познавателни книжки.

 

2.     КАДРОВИ РЕСУРС

Ефективност на разпределението на непедагогическия персонал:

Административен персонал - главен – счетоводител; ЗАС, Домакин;

Помощник – възпитатели – 14, Хигиенист -2;

Готвач, пом. – готвач, работник в кухня – 4;

Перач, Огняр

 

Възрастови граници

 

До 29 г.

От 30-35 г.

От 36-40 г.

От 41-50 г.

От 51-60 г.

Над 60 г.

6

3

2

6

7

3

 

Педагогически стаж

 

До 5 г.

От 5 -10 г.

От 10 - 20 г.

От 20 - 30 г.

  От 30 - 40 г.

Над 40 г.

11

4

1

2

         9

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ:

·       Разчитане на творческия заряд и  креативността на педагогическия екип;

·       Създадени условия за качествен образователно-възпитателен процес;

·       Мотивиране на учителите да развиват своите IT умения, чужди езици, работа по проекти и др.;

·       Популяризиране на собствения педагогически опит сред колеги и общественост.

 

Силни страни

Слаби страни

·       Подмладяване на педагогическата колегия;           

·       Добра система за контрол;

·       Провеждане на открити практики и интерактивни квалификации;          

·       Използване на възможностите на информационните и комуникационни технологии при квалификацията на педагозите и цялостната дейност;

·       Разнообразни съвместни инициативи с родителите и обществеността;

·       Директорът –вдъхновител и добър организатор за постигане на целите, иновативност в методите за тяхното постигане;

·       Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения;

·       Поведение, уважаващо достойнството на партньорството  - дете, родител, колега, професионална и колегиална етика.

·       Работа в екип, честност и справедливост,  взаимно уважение и разбирателство;

·       Квалификация на служителите чрез дискусии, казуси, тренинг, мозъчна атака, курсове, обмяна на опит с други детски градини и др.

·       Самообразование и самоусъвършенстване. Изградена работеща вътрешна система за квалификация. Формиран конкурентно способен и висококвалифициран колектив, което е сигурен просперитет на институцията;

·       Утвърден социален престиж;

·       Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, прилагащи нетрадиционни или допълнителни педагогически дейности чрез Национална програма за диференцирано заплащане, делегиран бюджет и Вътрешни правила за работната заплата;

·       Осигурени здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицензирана фирма;

·       Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители;

·       Създадени условия за лична изява и професионална удовлетвореност;

·       Участие в курсове за поддържаща квалификация към специализираните департаменти на педагогическите факултети към различните университети и РУО на МОН;

·       Придобиване на професионално - квалификационна степен от все по-голям брой учители.

 

•           Недостатъчна квалификация по отношение приобщаването на деца със специални образователни потребности;

•           Недостатъчна мотивация за придобиване и повишаване на ПКС;

•      Недостатъчна мотивация за използване на електронните ресурси в образователно-възпитателния процес.

 

3.    Управленската политика на детското заведение

Материално-техническа база

            ДГ №7 „Светулка“ разполага със сграден фонд, специално проектиран и построен за детско заведение:

ü  12 просторни апартамента състоящи се от фоайе, игрално предверие, сервизен офис и санитарни помещения, занималня, спалня;

ü  Кухненски блок;

ü  Административен блок – кабинет на директора, кабинет на заместник-директора, канцелария;

ü  Физкултурен салон;

ü  Музикална зала;

ü  Конферентна зала;

ü  Специализиран кабинет за деца със СОП;

ü  Медицински кабинет;

ü  Котелно помещение;

ü  Дворни площадки със спортни съоръжения и уреди;

ü  Футболно игрище;

ü  Еко-занималня;

ü  Площадка БДП;

ü  Лаптопи 

ü  Телевизори 

ü  Интерактивни дъски 

ü  Принтери 

ü  Мултимедии

ü  Касетофони/мобилни тонколони 

ü  Музикална уредба 

ü  Пиано 

ü  Синтезатор 

ü  Библиотечен фонд – специализирана литература и периодичен печат;

ü  Интернет;

ü  Сайт на детската градина;

ü  Знаме с лого на детската градина - развиване на чувството на децата за принадлежност към детското заведение;

             За осигуряване на подкрепяща среда, диференциране на грижите за онези деца, които нямат равен старт се формира Екип за подкрепа за личностно развитие на децата от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Стара Загора. Извършва се превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна работа с деца, педагогическа и психологическа подкрепа.

             Взаимодействието между детската градина и семейството е приоритет на институцията. Проактивното и ефективно сътрудничество води до повишаване на социализиращия ефект, което превръща детската градина в желана образователна среда.

 

 Общи проблеми:

• Липсващ национален инструментариум за диагностика;

• Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в образователната институция – закаляване, квалификация, съвременна образователна среда – уреди, пособия, настилки и др.

 

Специфични проблеми:

• Затруднена идентификация на нестандартните обучаеми и липса на адекватна корекционна дейност във финансово измерение;

• Проблеми с родителите – неразбиране целите на учебното заведение, разминаване на критериите за възпитание.

 

 

II.            ПРОГРАМНА СИСТЕМА. ВИЗИЯ. МИСИЯ. ЦЕННОСТ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ.

1.     Програмна система.

Концепция за образователната политика на детската градина.

       Програмната система урежда отношенията в ДГ №7 „Светулка““, гр. Стара Загора за период от 4 години. Сама по себе си тя включва участниците в образователния процес  и разпознава детската личност като уникална.

       Програмната система приема образованието като процес, който  включва обучение, възпитание и социализация на децата от 3 до 7 годишна възраст.

       Програмната система отчита образованието като национален приоритет и определя политиката на детската градина за повишаване качеството на образованието и прибиране и задържане на 5 и 6 годишните деца, с цел осигуряване на шанс за равен старт в училищното образование.

       Програмната система организира учеща общност в детската градина  и мотивира учителите да реализират в най – висока степен уменията си за създаване на учеща среда.

         Програмната система утвърждава детската градина пред родителите и обществеността на гр. Стара Загора като значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

          Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето.

           При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите по Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование.

          Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на предучилищното образование през учебното и неучебното време.

 

     Подходи на педагогическо взаимодействие:

v  Рефлексивно – ценностно ориентиран

-       Развитие на самооценката и самоконтрола;

-       Ученето през целия живот с цел развиването на уменията и компетентностите;

v  Хуманно-личностен

-       Осигуряване  самоактуализацията на индивидуалността – стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност;

v  Комуникативно-експресивен и креативен подход:

-       Разчита се на общи желания, идеи и проекти;

-       Подпомага се индивидуалната експресивност;

-       Акцентира се върху креативните прояви в общуването;

-       Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за работа с другите – в диади, малки групи и в екип;

 

v  Компетентностен;

v  Личностно – дейностен;

v  Индивидуално – творчески.

Форми на педагогическо взаимодействие:

           Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата.

          Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите, като очаквани резултати.

         Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в тематично седмично разпределение.

         Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група за 4 годишен период и се утвърждава от директора на детската градина.

  Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления и възрастови групи:

 

Образователни направления

първа възрастова група

втора възрастова група

трета възрастова група

четвърта възрастова група

Български език и литература

1

2

2

3

Математика

1

1

2

3

Околен свят

1

2

2

2

Изобразително изкуство

2

2

2

2

Музика

2

2

2

2

Конструиране и технологии

1

1

2

2

Физическа култура

3

3

3

3

общ брой педагогически ситуации

 

11

 

13

 

15

 

17

 

Посоченият брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова група е минималният, регламентиран в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование.

Максималният брой на педагогическите ситуации на може да надвишава минималния общ брой с повече от 5 педагогически ситуации за целодневна организация, и с повече от две педагогически ситуации – за полудневна и почасова организация.

 

 

Методи и форми за проследяване на постиженията на децата

Текущи:

1.Интерактивни методи:

-       Ситуационни (кауза, игра и др.)

-       Дискусионни (анкета, беседа, дискусия, обсъждане, обяснение и др.

2.     Предметно – оперативни методи:

-       Обследване

-       Конструиране

-       Предметни игри

-       Предметно моделиране

-       Дидактични упражнение

-       Разглеждане

-       Описание

 1. Практико – изпробващи методи:

-       Експериментиране

-       Дидактични игри

-       Конструиране

-       Етюди

-       Словесни игри

-       Предметно-схематично и графично моделиране

 

 1. Игрово – преобразуващи методи

-       Всички видове игри – конструктивни, театрализирани, сюжетно-ролеви, дидактични, музикални и подвижни.

 1. Информационно – познавателни методи

-       Наблюдение

-       Демонстрация

-       Разказ

-       Беседа

-       Драматизация

-       Оценяване

-       Словесни игри

-       Аудио-визуално възприемане

Периодични: в началото и в края на учебното време:

-       Тестове

-       Диагностика.

 

Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование

 

Механизмът има за цел да регламентира конкретните задължения за координирани действия между всички ангажирани субекти в процеса на предучилищното образование за осигуряване на качествено предучилищното образование за всяко дете.

Задачи:

·       Да обедини съществуващите и да открива нови ресурси за ефективно взаимодействие между участниците;

·       Да регламентира техните права и задължения;

·       Да определи формите и подходите на сътрудничеството;

·       Да изясни възможностите за управление и контрол на процеса.

Според чл. 2, ал. 2 от ЗПУО: Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.

          Сътрудничеството и взаимодействието между директора, педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на поставените цели, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация на децата за участие в педагогическото взаимодействие.

Нива на образователна политика за партньорство с родителите

Индивидуално ниво

 • Цел 1 – да опознаем детето (потребности, нагласи, способности, равнища на знание...);
 • Цел 2– подкрепа за развитие (семейство, реалност, детска градина).

Общностно ниво

Цел 1 – формиране родителска общност на групата или на цялата детска градина.

 • Ценности, правила, норми, общи цели;
 • Ефективно управление на конфликти;
 • Формиране на компетентност – обучение и споделяне на опит;
 • Интерактивна технология за родители – прилагане от учителя на интерактивна дидактическа технология за родители, улесняващи ги в избора на програми, програмни системи или учебни комплекти, съобразно дадените им права, осъществяващи се в процеса на педагогическо взаимодействие с учителите;
 • Почасово участие на родители в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина, след преминала предварително тематична педагогическа квалификация.

Цел 2 - формиране родителска общност на детска градина.

Включване чрез:

-          Анкети и проучване на родителското мнение;

-          Празници;

-          Ритуализация;

-          Тренинги;

-          “Училище за родители”;

-          Ползване на други услуги.

                Партньорство:

-          Лобиране и застъпничество;

-          Обществен съвет.

Основни въпроси за ефикасно родителско включване:

 • Критерии за компетентност;
 • Гаранции за демократичност.

Форми на работа с родители:

Директни:

 • Срещи с отделни семейства и консултиране по тяхно желание във фиксирано за целта седмично време (индивидуални и групови консултации по определени теми);
 • Срещи с отделни семейства по желание на учител, нуждаещ се от съдействието на родителите;
 • Родителски срещи с предимно тренингов характер: тренинги, практикуми, дискусии: възможност за повишаване педагогическата култура и практическите уменията на младите семейства за взаимодействие със своите деца;
 • Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование, открити форми: визия за образователните постижения на детето и изграждане на доверие и взаимопомощ;
 • Ден на отворените врати - приобщаване на семействата към процеса на предучилищното образование;
 • Празници и развлечения - превръщане на семейството в партньор и съмишленик на детето и детския учител;
 • Спортни празници - гарант за поддържане на положителна емоционална връзка между родителската общност и педагогическите екипи;
 • Съвместни екскурзии и излети - поддържане на положителна емоционална връзка със семейството и съвместна работа за екологично възпитание;
 • Общуване в социалните мрежи /Facebook, затворена група /– гъвкавост при общуване, обмен на информация и споделяне на емоционални моменти от деня на детето в образователната институция;
 • Работа по проекти - включване на семейството в задачи за постигане целите на детската градина и подобряване на имиджа ѝ.

Индиректни:

 • Анкетно проучване на проблемите, вълнуващи родителите и въпросите, на които биха желали да получат отговор;
 • Дидактометрични тестове, предполагащи разрешаване на стандартна конфликтна ситуация. Освен като форма на контакт се прилагат и като диагностичен и автодидактичен метод;
 • Формуляри за обратна връзка.

Средства за работа с родители:

-          Информационни табла за родители;

-          Кутия за родителски предложения;

-          Сайт на детската градина;

-          Профил във Фейсбук;

-          Мултимедийни презентации на дейността на детската градина и други;

-          Училище за родители.

 

2.     ВИЗИЯ на ДГ №7 „Светулка“

             Утвърждаване на ДГ №7 „Светулка“ в образователна институция с европейско лице и значимост, разпознаваема в национален мащаб, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие, конкурентно способна и предпочитана като партньор, съхраняваща националните ценности и традиции, но с иновативно и модерно мислене, в името на изграждане на малката личност – детето.

 

3.     МИСИЯ на ДГ №7 „Светулка“

               Съхраняване уникалността на детството като основна ценност в педагогическата дейност. Акцентирайки върху специфичната индивидуалност и динамика на развитие на всяко дете, търсейки синхрона и хармонията във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното развитие, да създадем пълноценна и готова личност за училище.

 

4.     ЦЕННОСТ НА СТРАТЕГИЯТА  на ДГ №7 „Светулка“

                Ориентирана към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, СТРАТЕГИЯТА  на ДГ №7 „Светулка“:

Осигурява равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

Осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образователни политики;

Осигурява запазване и развитие на българските традиции;

Осигурява хуманизъм и толерантност между участниците в образователния процес;

Осигурява съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

Осигурява иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

Осигурява прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите;

Осигурява автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

 

5.     СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Качествен и ефективен образователно-възпитателен процес в съвременните социално-икономически условия, изграждащ личности с индивидуалност, с ценности, нагласи и мотиви за достойни граждани на нашето общество.

 

6.     ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

·       Повишаване качеството на образованието и създаване на условия за иновативна педагогическа дейност;

·       Оптимизиране условията за квалификационна дейност на педагогическата колегия чрез популяризиране на добри институционални практики, традиции и иновации в областта на преподаването;

·       Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне център за образователна, културна и социална дейност като атмосфера, дух и начин на мислене;

·       Утвърждаване на  създадената  система за обмен на  информация и сътрудничество със семейството, приемни  училища и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Утвърждаване на обществения съвет, като органи подпомагащи цялостната работа на детската градина;

·       Обогатяване на материалната база и  подпомагане творческата дейност на учители и деца, с възможност за прилагане на иновативни  форми и методи на обучение и социализация.

III. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:

1.     Ориентираност към личността – успехът на отделната личност.

2.     Сътрудничество – партньорство дете, родител, учител, обществени организации.

3.     Екипност – етичност, колегиалност, толерантност, компетентност, професионализъм

4.     Отговорност – всички служители на институцията носят индивидуална и споделена отговорност.

5.     Гъвкавост – многообразни личностни потребности и свободен избор на осъществяване на педагогическия процес.

6.     Единство в многообразието – защита и развитие на отделните етноси в единна културно-образователна среда.

7.     Новаторство – възприемане на иновационни подходи в съчетаност с утвърдени политики.

8.     Автономност - образователната институция като част от системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти.

9.     Отчетност - Участниците в образователно-възпитателния процес се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

10.  Ефективност - динамично управление, обвързване на ресурсите с конкретни реализирани резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

11.  Законосъобразност - всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България и другите нормативни актове.

12.  Реалистичност – поставяне на реалистични цели.

13.  Мотивираност – създаване на стимули за осъществяване на дейността.

14.  Прозрачност – целите трябва да прости и ясни.

15.  Хармоничност – работата на отделните мини-екипи да бъдат в тясна взаимна връзка при изпълнение на целите.

16.  Задължителност – целите трябва да определят задълженията.

 

IV.ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

4.1. Административно-управленска дейност

4.1.1. Търсене на нови контакти с различни обществени, културни и държавни институции с цел подпомагане дейността на детското заведение.

4.1.2. Организиране на медийна политика.

4.1.3. Създаване на целеви Комисии с отговорности и план на работа.

4.1.4. Спазване на Етичния кодекс, Правилниците на институцията и длъжностните характеристики.

4.2. Образователно-възпитателна дейност

       4.2.1. Създаване на единни диагностични тестове за всяка възрастова група.

       4.2.2. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за намаляване напрежението, тревожността и агресивните прояви при децата.

       4.2.3. Приобщаване към европейските изискуеми компетентности на децата.

4.3. Квалификационна дейност

       4.3.1. Разработване на квалификационен план за всяка учебна година.

       4.3.2. Осигуряване на условия за квалификационна дейност на всички нива.

       4.3.3. Мотивиране на ПС за повишаване на компетентностите.

       4.3.4. Внедряване, съхранение и популяризиране на добрия педагогически опит.

       4.3.5. Обмяна на опит ‐ паралелно, допълващо, циклично –по различни проблеми.

       4.3.6. Квалификация на учителите по отношение интегрирането на деца със специални образователни потребности.

       4.3.7. Създаване на регистър на учителите с информация за преминатите квалификационни курсове.

       4.3.8. Периодично проучване и анализиране потребностите от квалификация

       4.3.9. Осигуряването на равен достъп и на останалите категории персонал до квалификационни дейности –помощник-възпитатели, счетоводител, касиер-домакин, готвач.

4.4. Социално-битова и финансова дейност

       4.4.1 Участие в проекти за обогатяване на материалната база.

       4.4.2. Законосъобразно и целесъобразно изразходване на делегирания бюджет.

                 Чрез прилаганата финансова политика директорът на образователната институция осигурява ефективното бюджетиране и финансово управление чрез:

·       Разбиране на целите, организацията и финансирането, основните процеси протичащи в образователната институция;

·       Свързване на дългосрочното виждане за образователната институция, с конкретните цели и приоритети и осъществяване на многогодишно бюджетно планиране и подходящи решения за разпределение на средствата в подкрепа на тази визия;

·       Познаването на механизмите за управление на бюджета за постигането на основната цел на образователната институция;

·       Постигане на единодействие и ефективна съвместна работа с работещите в образователната институция;

·       Търсене и отчитане на външни за образователната институция мнения и оценки за нейните функции, цели и задачи и за възможните пътища за по-доброто изпълнение на дейностите при запазване на независимостта и финансирането;

·       Отчитане на външното влияние и приспособяването към околната среда;

·       Събиране и анализиране на надеждни данни за бюджетното планиране, програми, одит, преглед на изпълнението на поставените цели и бюджетни искания за решения за преразпределение на средствата;

·       Използване на подходящи бюджетни инструменти и техники като средство за събиране на надеждна финансова обезпеченост;

·       Водене на успешни преговори, постигане на консенсус, добра работа в екип и поддържане на отговорност и партньорство на базата на резултатите;

·       Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии и привличане на квалифицирани специалисти;

·       Ефективен управленски контрол и отчетност на използването на държавните средства;

·       Своевременен отговор на промени в потребностите на заинтересовани страни по отношение на предоставяните услуги;

·       Поддържане на стабилно финансово състояние, осигуряващо баланс между приходите и разходите;

·       Действащ мониторинг и контрол на делегирания бюджет.

    4.5. Индикатори за измерване на резултатите

            4.5.1. Изградена система по управление на качеството в Образователната институция;

            4.5.2. Налична документация заложена в нормативната и управленска база на образователната институция;

            4.5.3. Изпълнени дейности по приоритетни направления заложени в Годишния план;

           4.5.4. Увеличение на неформалните срещи за обмяна на професионална информация;

           4.5.5. Увеличение броя открити педагогически ситуации;

           4.5.6. Повишаване на резултатите по покриване на ДОС в края на учебната година;

           4.5.7. Брой дейности, инициирани и организирани от родители и учители;

           4.5.8. Брой дейности, организирани съвместно със заинтересовани лица;

           4.5.9. Създадени системи за награждаване на позитивно поведение и намаляване броя на сигнали от родители и външни звена;

           4.5.10. Брой наградени учители, деца  и непедагогически персонал;

           4.5.11. Брой проведени спортни мероприятия и активности;

           4.5.12. Брой реализирани образователни проекти;

           4.5.13. Брой реализирани проекти с външни звена;

           4.5.14. Брой представени образователни проекти пред родители и общност;

           4.5.15. Брой посетени квалификационни курсове и представени пред общността добри практики;

          4.5.16. Брой дейности, отчети за работа на психолог и ресурсен екип с обучаеми със СОП, работа с обучаеми с интелектуални затруднения, уязвими групи и агресивни звена. Осигурени допълнителни образователни възможности за обучаеми със слаби резултати, обучаеми в риск, обучаеми със СОП, изявени обучаеми, консултации, допълнителна работа и др. Работа с контингент обучаеми от уязвими социални групи – от социално слаби семейства, с нисък образователен статус, от етнически малцинства и др. Дейности по превенция и ограничаване на отпадането;

         4.5.17. Осигурена безопасна и благоприятна образователна среда – разработена и внедрена система за превенция на насилието и агресията сред обучаемите, която е известна и на родителите, разработени и се прилагат разнообразни програми, насочени към намаляване на установени негативни поведенчески прояви сред обучаемите;

         4.5.18. Създаден е механизъм за управление на риска;

         4.5.19. Създадена и се следва разработена в зависимост от заинтересовани лица в образователния процес комуникационна политика и канали за събиране на обратни връзки от заинтересовани звена;

         4.5.20.  Създадена оптимална организационна структура за управление и организационни компетентности на отделните нива - постоянни и временни комисии, Обществен съвет, родителски активи;

         4.5.21. Публикувани материали в интернет и средствата за масова информация;

         4.5.22. Създаден е механизъм за вътрешна оценка на дейността на Образователната институция (самооценка), като получените оценки се използват в процеса на стратегическото и оперативно планиране (диференцирано заплащане);

         4.5.23. Създаден е механизъм за вътрешна оценка на дейността на образователната институция - самооценка, като получените оценки се използват в процеса на стратегическото и оперативно планиране (Годишен план, План за контролната дейност, План за Педагогическите съвети и др.);

         4.5.24. Осъществен ефективен контрол.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ  ПЛАН

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ

  за периода 2020 – 2024 г.

 

 

N.

Дейности по оперативна цел 1

Повишаване качеството на образованието и създаване на условия за иновативна педагогическа дейност

 

Срок за изпълнение

Отговорник и участници в изпълнението на дейностите

Очаквани резултати

Източници на финансиране

Показатели за измерване на ефекта от дейността

1.

Педагогическо взаимодействие, основаващо се на позитивно възпитание, толерантност и не насилие

 

 

Всяка учебна година на периода

Всички педагогически специалисти

 

 

 

Децата   се чувстват   ценени.  Проявяват инициативност и отговорност.

Не изисква средства

Успешна социална адаптивност, интелектуални и личностни изяви на детето.

2.

Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски компетенции

 

 

 

 

 

Всяка учебна година на периода

Всички педагогически специалисти

 

Постигане на резултати гарантиращи просперитета в дейностите, поведението и общуването.

Не изисква средства

Разпознаваемост и отличимост на институцията

 

 

 

3.

Образователно- възпитателен процес с насока  сътрудничество за изграждане на практически нагласи и умения в жизнено важните сфери на семейните отношения, детската градина,  и социо - общността  чрез   Дейности от Програмната система на институцията

 

Всеки месец през учебното време

Директор,

Зам. директор;

Всички педагогически специалисти

 

Осигуряване на европейски ключови компетенции за

подобряване на образователните постижения на подрастващите

Не изисква средства

Успешна социална адаптивност и активност  на детето в променящата се среда

4.

Създаване и използване на електронно учебно съдържание

 

Началото на

2021 г.

Всички педагогически специалисти

Гарантира иновативни технологии

 

Не изисква средства

Използване на нови технологии

5.

Възпитаване в родолюбие и съпричастност както към националните, така и към глобалните проблеми на човечеството, чрез разнообразни форми

Всяка учебна година на периода

Директор

Всички педагогически специалисти

 

Приобщаване към националните и общочовешки ценности. Творчество в опознаването на света

Не изисква средства

Реализиране на различни инициативи

6.

Предоставяне на  достъп   базата на детската градина за провеждане  на различни видове дейности

През целия период

Директор

Зам. директор

Създаване на допълнителни компетентности у децата

Не изисква средства

Допълнителни дейности извън ДОС

-        Спортни танци;

-        Футбол

-        Таекуондо

-        Руски език;

-        Религиозно възпитание и др.

 

 

 

Дейности по оперативна цел 2

Оптимизиране условията за квалификационна дейност на педагогическата колегия чрез популяризиране на добри институционални практики, традиции и иновации в областта на преподаването

Срок за изпълнение

Отговорник и участници в изпълнението на дейностите

Очаквани резултати

Източници на финансиране

Показатели за измерване на ефекта от дейността

1.

Обмяна на опит чрез вътрешно институционални практики и методични  обединения

 

Всяка учебна година на периода

Директор, Зам. директор; Всички педагогически специалисти

 

 

Повишаване на квалификацията на личностно и професионално ниво

Не изисква средства

Процентен дял на педагогическите специалисти участвали в поддържаща квалификация през периода

2.

Повишаване мотивация на учителите и непедагогическия състав за непрекъснато усъвършенстване и квалифициране, чрез информиране и осигуряване  условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

Всяка учебна година на периода

Директор; Зам. директор;

и всички педагогически специалисти

 

 

Постигане на максимална ефективност и актуалност на образователно-възпитателния процес

В рамките на утвърдения бюджет;

лични средства.

§  Брой квалификационни кредити и процентен дял на участия на педагогическите специалисти в различни квалификационни форми

§  кариерно развитие и придобиване на повече и различни ПКС, удостоверено  с   документ.

3.

Създаване на тесни връзки с обучаващите институции и организации

Всяка учебна година на периода

Директор

Зам. директор

Повишаване на педагогическата и методическата подготовка на педагогическите специалисти

Не изисква средства

Документи за удостоверяване на квалификация;

Студентски практики.

 

 

4.

Успешно функциониране на система  за награждаване на деца, родители, добротворци. Публичност и тържественост.

 

Всяка учебна година на периода

Директор

Счетоводител

Стимулиране на деца и родителска общност към активност и съпричастност

В рамките на утвърдения бюджет

Дарителски средства

Спонсори

Грамоти

Материални стимули

Дейности по оперативна цел 3

Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне център за образователна, културна и социална дейност като атмосфера, дух и начин на мислене

Срок за изпълнение

Отговорник и участници в изпълнението на дейностите

Очаквани резултати

Източници на финансиране

Показатели за измерване на ефекта от дейността

1.

Проучване ниво на удовлетвореност от труда на работещите в институцията.

м.  май 2021

м.. май 2022

м.. май 2023

м.. май 2024

 

 

 

 

Директор, зам. директор

Положителна работна атмосфера

Не изисква средства

Висок процентен дял на удовлетвореност

2.

Осигуряване на условия за емоционален и психически комфорт на всички работещи в детската градина

През целия период

Директор, зам. директор, педагогически и непедагогически персонал

  Емоционална удовлетвореност   

Не изисква средства

Спокойна и ползотворна атмосфера на работа

3.

Предотвратяване на синдрома бърнаут и справяне със стреса на работното място, чрез различни дейности с цел излизане от рутината на ежедневието

/„Време за танци“, „ Минути за спорт “и  Тимбилдинг и др./

През целия период

Директор, зам. директор, педагогически и непедагогически персонал

Засилено чувство за принадлежност към екипа

 

В рамките на утвърдения бюджет; лични средства

 

Повишена продуктивност и екипна ефективност в работата.

4.

 

 

 

 

 

 

Дейности по оперативна цел 4

Утвърждаване на  създадената  система за обмен на  информация и сътрудничество със семейството, приемни  училища и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Утвърждаване на обществения съвет, като органи подпомагащи цялостната работа на детската градина

Срок за изпълнение

Отговорник и участници в изпълнението на дейностите

Очаквани резултати

Източници на финансиране

Показатели за измерване на ефекта от дейността

1.

Утвърждаване на обществения съвет като орган  подпомагащ цялостната работа на детската градина - партньори и  хора с идеи

 

През целия период

Всички педагогически специалисти и родителска общност

Изградени  партньорски отношения и подкрепа да носят реални ползи.

.

 

Не се изискват средства

Ползотворно сътрудничество – разнообразни, системни, интересни и полезни партньорства, осъществявани чрез различни дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и други форми на взаимодействие и доверие.

2.

Утвърждаване на въведената форма  „Родителско доброволчество“.

 

 

През целия период

Директор; Зам. директор; Всички педагогически специалисти и родителска общност

 По- голяма ангажираност на родителите

 

 

Не се изискват средства

Създаване на ефектно функционираща загрижена родителска общност

3.

Външни връзки и взаимодействия с начално училище, културни институции, спонсори, фондации, асоциации, сдружения.

 

 

 

 

През целия период

Директор, Зам. директор;

Всички педагогически специалисти и родителска общност

Осигуряване на необходимите  условия и материално-техническа база за отглеждане, възпитание, обучение и социализиране на децата

Не се изискват средства

Съвместни инициативи и ползотворно сътрудничество

Дейности по оперативна цел 5

Обогатяване на материалната база и  подпомагане творческата дейност на учители и деца, с възможност за прилагане на иновативни  форми и методи на обучение и социализация.

Срок за изпълнение

Отговорник и участници в изпълнението на дейностите

Очаквани резултати

Източници на финансиране

Показатели за измерване на ефекта от дейността

1.

1.     Извършване  ремонт на двора – подобряване на настилка, облагородяване на   площадките,  създаване на оптимални условия за игри и спорт на открито.

 

През целия период

Директор, Зам. директор, Обществен съвет, Спонсори, Служители на институцията

 

Оформен  уникален, естетически и функционален   екстериор с творческото участие на целия екип и с помощта на родители.

 

В рамките на утвърдения бюджет, спонсорства, проекти

Осигурени безопасни   условия за обучение, възпитание,  игри  и спорт на децата.

2.

Вътрешно ситуиране на помещенията и осъвременяване на интериорния дизайн.

През целия период

Учители на групите

Оформен  уникален, естетически и функционален интериор  с творческото участие на целия екип и с помощта на родителите

 

В рамките на утвърдения бюджет

Осигурени безопасни   условия и материално-техническа база за отглеждане, възпитание, обучение и социализиране на децата

3.

Реновация на санитарни помещения и офиси

През целия период

Директор, Зам. директор, Обществен съвет, Спонсори, Служители на институцията

Подобряване състоянието на  вътрешната среда.

 

В рамките на утвърдения бюджет, спонсорства, проекти

Сигурна, функционална  и естетична  обкръжаваща среда

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина. Тя се приема и отчита на Педагогически съвет. Осъществяването на целите в стратегията  би обезпечило повишаването на престижа на детското заведение и осигурило неговия просперитет в условията на автономност. В центъра на всичко трябва да бъде детето с неговите индивидуални особености и възможности, с творческите му заложби и лични интереси. Успешна и конкурентно способна е тази  образователно- възпитателна институция, която има способността да се усъвършенства  и адаптира към промените в обществото като цяло и към образователната политика. Ето защо тази СТРАТЕГИЯ е отворена система. Тя подлежи на промени, ревизиране и актуализиране. Но тези промени няма да променят радикално основните идеи и началния замисъл, вложен в нея.

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg