Утвърдил:

Заповед № 761-106/05.11.2018 г.

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 „Светулка“

гр. Стара Загора
МЕРКИ

 

 

ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

В ДГ №7 „СВЕТУЛКА” СТАРА ЗАГОРА

 

УВОД

С тези мерки се цели да се подобрят условията и редът за разработване на ефективна вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията на МОН за усъвършенстване на процесите за управление на качеството.

Важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Качеството на образование в ДГ №7 „Светулка“ – гр. Стара Загора е степента на съответствие на предоставяните публични образователни услуги с:

1. нормативните изисквания;

2. очакванията на децата и родителите.

Управлението на качеството в ДГ №7 „Светулка“ – гр. Стара Загора е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на:

› анализиране,

› планиране,

› изпълнение на дейностите

› оценяване

› внасяне на подобрения в работата на институцията.

Управлението на качеството в ДГ №7 „Светулка – гр. Стара Загора, се основава на следните принципи:

       1. Максимално развитие на капацитета на детето чрез съобразяване с динамиката на развитието му и културните различия.

       2. Толерантност и ненасилие.

       3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.

       4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на   Европейското образователно пространство.

       5. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия – Учене през целия живот.

       6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

Основните изисквания към управлението на качеството на ДГ №7 „Светулка“, гр. Стара Загора, се отнасят до:

1. анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в работата на детската градина;

2. областите на самооценяването;

3. участниците в процеса на самооценяването;

4. условията и реда за извършване на оценяването;

5. съдържанието на доклада от самооценяването;

6. начините на представяне на резултатите от самооценяването;

7. срока на съхранение на документацията от самооценяването.

Оценяването в процеса на управление на качеството се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование за две поредни учебни години от комисия от образователната институция, чрез дейности, процедури и критерии, определени от ДГ №7 „Светулка“ – гр. Стара Загора.

Самооценяването се извършва в следните области:

1.     управление на ДГ №7 „Светулка“ – гр. Стара Загора

·       Ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за повишаване на качеството в институцията;

·       Взаимодействие на детската градина с родителската общност.  

·       Дейността на Обществения съвет към детската градина

 

2.     образователен процес

·       обучение, възпитание, социализация;

·       взаимодействие на детската градина с всички заинтересовани страни.

Участници в процеса на самооценяването са директора, учителите и родителите от ДГ №7 „Светулка“ – Стара Загора.

 

 II. Стратегически цел на ДГ №7 „Светулка“, Стара Загора

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Качествен и ефективен образователно-възпитателен процес в съвременните социално-икономически условия, изграждащ личности с индивидуалност, с ценности, нагласи и мотиви за достойни граждани на нашето общество.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

·       Повишаване качеството на образованието и създаване на условия за иновативна педагогическа дейност;

·       Оптимизиране условията за квалификационна дейност на педагогическата колегия чрез популяризиране на добри институционални практики, традиции и иновации в областта на преподаването;

·       Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне център за образователна, културна и социална дейност като атмосфера, дух и начин на мислене;

·       Утвърждаване на  създадената  система за обмен на  информация и сътрудничество със семейството, приемни  училища и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Утвърждаване на обществения съвет, като орган подпомагащ цялостната работа на детската градина;

·       Обогатяване на материалната база и  подпомагане творческата дейност на учители и деца, с възможност за прилагане на иновативни  форми и методи на обучение и социализация.

 

III. Планиране и реализация на дейности, произтичащи от целите на Стратегията на ДГ №7 „Светулка“, гр. Стара Загора за периода 2020 – 2024 г. :

         Цел 1. Ориентация към успех, чрез създаване на условия  за привличане и задържане на млади педагогически специалисти в екипа, както и повишаване на професионална им компетентност.

          Дейности за постигане на целта:

1.     Ежемесечни образователни семинари и тренинги с цел повишаване квалификацията на личностно и професионално ниво.

2.     Обмяна на опит чрез вътрешно институционални практики.Работа в екип,  сътрудничество и споделена отговорност.

3.     Създаване на ефективна система за осигуряване и контрол на качеството на подготовката, вътрешно методическите форми и продължаващата квалификация.

Цел 2. Съхранение, развитие и популяризиране на добри институционални практики, традиции и иновации в областта на преподаването.

Дейности за постигане на целта:

1.     Периодично представяне на различни форми пред обществеността, популяризиращи наличието на квалифицирана педагогически колегия.

2.     Апробиране, описание и презентиране на добри педагогически практики;

3.     Създаване на възможности за работа по проекти.

4.     Осигуряване  условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

5.     Обмяна на опит  чрез конферентни връзки в институцията и извън нея – по проблемни области в образованието.

6.     Включване на повече учители в курсове за придобиване на по- висока квалификационна степен.

7.     Включване в обучителни програми за работа със софтуер, чужди езици и педагогически иновации.

8.     Изработване на нова единна карта за атестиране като основа на процеса за периодично атестиране и въвеждане на нови критерии за диференцирано възнаграждение.

9.     В квалификационните характеристики на педагогическите специалисти да се включат ангажименти, отнасящи се до поддържането на профили и  сайтове на детската градина.

10.  Създаване на тесни връзки с обучаващите институции и организации.

11.  Изработване на система за награждаване. Морални и материални награди за високи постижения в предучилищното  образование - с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си. Публичност и тържественост.

Цел 3. Модернизиране стила на управление с насоченост актуалните обществени очаквания.

Дейности за постигане на целта:

1.     Поемане на смели решения и реформи в педагогическите екипи с цел оптимизиране на педагогическия процес.

2.     Организиране на образователна среда, ориентирана към детето, към неговите способности и култура, основана на използване на различни информационни ресурси.

3.     Създаване на  условия за активизиране и участие на бизнеса и на гражданското общество във формирането, реализирането, анализа и оценката на политиката на детското заведение.

Цел 4. Утвърждаване на система от педагогически дейности в интерес на детето и неговата социализация.

Дейности за постигане на целта:

1.     Осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст.

2.     Гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие;

3.     Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски компетенции.

4.     Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност.

5.     Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие и съпричастност както към националните, така и към глобалните проблеми на човечеството, чрез разнообразни форми.

6.     Овладяване на компетентностите  по всяко образователно направление за всяка група. Включване на  Плана за дейности по Наредба №13 за гражданското, здравното, екологичното и  интеркултурното образование в тематичното разпределение на Програмната система.

7.     Предоставяне на  достъп   базата на ДГ за провеждане  на различни видове дейности.

8.     Разработване на  проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

9.     Създаване и използване на електронно учебно съдържание.

10.  Реализиране на условия за достъп и участие национални и  международни образователни   програми и подобряване на условията за мобилност.

11.  Специализирани услуги в помощ работата с деца със СОП - Създаване на координиращ екип, Изработване на План на дейностите за приобщаващо образование, Квалификации на координиращия екип, Назначаване на психолог.

12.  Външни връзки и взаимодействия с начално училище, културни институции, спонсори, фондации, асоциации, сдружения.

Цел 5. Привличане на родителите като партньори за изпълнение на възпитателни и образователни цели.

Дейности за постигане на целта:

1.     Утвърждаване на въведената форма  „Родителско доброволчество“ за по- голяма ангажираност на родителите;

2.     Алтернативи на традиционните родителски срещи;

3.     Родителите – партньори и хора с идеи;

4.     Разпределяне на отговорности и ангажименти.

 

IV. РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

          Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от действия за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и обучение в детската градина и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация и на действащото законодателство.

1.     Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

·       политиката и целите по осигуряване на качеството;

·       органите за управление на качеството и правомощията им;

·       правилата за нейното прилагане;

·       годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

·       условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.

 

2.     Етапи на самооценяването: 

Етап на самооценяването

Отговорник

Срок

1

 

 

Определяне на състава на Комисията по качеството

 

Директор

до 15.09.2017 г.

2

Обучение на членовете на работната група

Директор

до 30.10.2017 г.

  3

Определяне дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в ДГ №7 „Светулка“

Директор и Секретар

до м. Януари 2018 г.

3

 

 

 

Провеждане на информационна кампания сред учителите, други педагогически специалисти и родителите

 

Директор и Секретар

м. Март 2018 г.

4

Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията

 

Директор и Секретар

През цялата година

4

Провеждане на самооценяването

Директор и Секретар

Всяка втора година

5

Обработване на информацията от проведеното самооценяване.

Директор и Секретар

м. Май 

6

Анализиране на получените резултати от самооценяването

Директор и Секретар

м. Май 

7

Предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване качеството на предоставяното образование

Директор и Секретар

м. Юни 

8

Изготвяне на доклад от самооценяването, който представя на директора за утвърждаване.

Директор и Секретар

м. Юли

9.

Утвърждаване на доклада от самооценяването.

Директор

до 15.09.

 

1.     Доклад за самооценяването, който съдържа:

·       информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването;

·       данни за използваните инструменти при самооценяването;

·        данни за резултатите от самооценяването,

·       сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;

·       анализ на резултатите от самооценяването;

·        предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение.

V. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

      Органи за управлението на качеството са директорът и педагогическият съвет.     

      Директорът:

·       Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на вътрешната система за управление на качеството;

·       Определя състава на комисията за оценяване на качеството;

·       Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от комисията и коригиращите мерки в хода на изпълнението му;

·       Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;

·       Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;

·       Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в детската градина;

·       Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;

·       Организира обучението на персонала за осигуряване на качеството в институцията;

      Директорът на детската градина отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството като със заповеди организира изпълнението на следните дейности:

·       анализ на резултатите от изпълнението на целите на детската градина;

·       посочване на индивидуалния напредък на всеки дете по отношение на неговите образователни резултати;

·       определя комисията, която извършва самооценяването - нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение;

·        определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: деца, учители, директор и родители;

·       утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;

·        утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването;

·       Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на детската градина.

        Педагогическият съвет приема:

·       мерките за повишаване на качеството на образованието;

·     правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;

·       годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

·       годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

          За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството е определена комисия за:

·       разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;

·       разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

·       провеждане на самооценяването;

·       изготвяне на доклад от самооценяването до директора цел на самооценяването, който включва:

ü  информация за външната и вътрешната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването;

ü  резултати от самооценяването; сравняване на оценките по критериите с предходния период на самооценяване; анализ на получените резултати;

ü  постижения и добри педагогически практики;

ü  резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и предложение за коригиращи мерки и дейности. Към доклада се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други нагледни информационни материали.

·       Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на учебната година.

VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

          Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от образователната институция чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването с изготвен Наръчник за самооценяването.

      Самооценяването е процес, регламентиран в Наръчника по самооценяването, на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от образователната институция. Периодът за самооценяване за образователната институция е заложена в ЗПУО с приложими ДОС. Самооценяването се извършва от комисия определена от директора. Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от педагогически съвет и директор.

         Самооценката на 2 годишния период по заложената Стратегическа рамка са измерени и оценени на база годишен план за одит с приложена скала за оценка и констатация от необходимост от коригиращи действия.

         Критериите се групират по следните области на оценяване:

1. управление на ниво детската градина - ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образование;

2. образователен процес - обучение, възпитание и социализация;

3. взаимодействие на всички заинтересовани страни.

         Показателите по всеки критерий са количествени и качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий. Критериите се оценяват с точки, като максималния общ брой точки по всички критерии е 100. Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии.

       

          

          Минимални рамкови изисквания за управление на качеството в детската градина.

          Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания от детската градина:

1. Да подобрява работната среда чрез:

а) прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на институцията;

б) осигуряване на достъпна среда;

в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г) развитие на организационната култура в институцията.

2. Да осигурява развитие на персонала чрез:

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;

б) изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в) създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в детската градина;

г) повишаване на ефективността на административното обслужване;

д) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение.

3. Да подобрява резултатите от обучението чрез:

а) повишаване на мотивацията;

б) повишаване на дела на децата, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати /вход-изход/;

в) намаляване на дела на рано отпадналите от обучението;

г) създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

4. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други чрез:

а) проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;

б) подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

в) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на детската градина в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

г) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението.

VII. МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

         За осигуряване на качеството по отношение на връзки и проучване на заинтересованите лица в образователната институция се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг най-малко два пъти в годината. Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

 

VIII. ФИНАНСИРАНЕ

          Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират със средства от субсидия по формула и от собствени приходи.

          Образователната институция може да ползва и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.

 

 

Вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ ДГ №7 „СВЕТУЛКА“, гр. Стара Загора

Повишаване качеството на предоставяното образование, възпитание и социализация

1. Цели:

• Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация;

• Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демокрация, гражданска отговорност и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт;

• По-широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение (интерактивност, иновативност, проектна работа).

 

2. Дейности за постигане на целите:

• Повишаване познавателната активност на децата при педагогическото взаимодействие;

• Създаване на условия за изяви на децата;

• Повишаване качеството на публичните изяви на децата;

• Осъществяване на допълнителна работа с децата. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата;

• Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на децата в обучението;

• Поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическата им приложимост ;

• Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване и усвояване на знания;

• Извършване на ефективна диференцирана работа с деца със СОП;

• Стриктно спазване на изискванията:

- за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, закони и наредби, свързани с предучилищното образование, опазване на живота и здравето на децата;

- за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и непедагогически персонал;

- за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

• Засилване взаимодействието с родителите и други заинтересовани представители на общността;

• Използване на създадени мултимедийни материали;

• Повишаване на социалните умения на децата чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие;

• Реализиране превенция на насилието и агресията сред децата и утвърждаване на позитивни модели на поведение;

• Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца.

 

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите

1. Цели:

• Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в детската градина;

• Продължаване /Оптимизиране/ структурата на изградената система за квалификация;

• Разработване на вътрешна система за повишаване на качеството на резултатите.

2. Дейности за постигане на целите:

• Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия;

• Използване на разнообразни форми на квалификационна работа - проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет;

• Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната степен за всеки член на педагогическата колегия;

• Създаване на условия за повишаване реалните резултати от възпитанието и обучението - засилване качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби;

• Обмен на информация и съобщения чрез електронната поща;

• Участие във формите за квалификация, организирани на регионално и национално ниво;

• Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти;

• Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.

 

Утвърждаване на детската градина, като прилагаща иновативни подходи

1. Цели:

• Използване на иновативни технологии;

• Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на детската градина.

 

2. Дейности за постигане на целите:

• Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии;

• Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение;

• Организиране на проект „Родителско доброволчество” в детската градина;

• Изготвяне и издаване на информационни, рекламни и други видове табла, рекламни материали и електронни информационни средства, поддържане на динамичен сайт на детската градина.

 

Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание и социализация

1. Цели:

• Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация;

• Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация;

• Обучение за работа в мултиетническа среда и за деца със СОП.

 

2. Дейности за постигане на целите:

• Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически произход;

• Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата;

• Работа в мултиетническа среда;

• Изграждане на действаща система от консултационна дейност с родителите ;

• Интегрирано обучение на деца със СОП или хронични заболявания и деца от уязвими

групи;

• Стимулиране участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи на различните етноси.

 

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити деца

1. Цели:

• Откриване на талантливи деца и насърчаване развитието на потенциала им;

• Създаване на условия за изява на даровити деца в съответствие с техните желания и възможности;

• Развиване ефективността на връзката учител – родител;

• Чрез творческото развитие на децата да се работи активно в посока утвърждаване на детската градина не само като образователен, но и като духовен и културен център.

 

2. Дейности за постигане на целите:

• Поддържане на мрежа за връзка с Интернет на всички апартаменти и административни помещения на детската градина;

• Изграждане на подходяща среда за даровити деца чрез активното съдействие на педагогическата колегия;

• Мотивиране и подкрепа на даровитите деца за участие в различни изяви на различни нива - конкурси, пленери, състезания, обществена подкрепа и участие в общински и регионални събития и други;

• Информиране и мотивиране на даровити деца за кандидатстване в програми с финансова подкрепа.

 

Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност

1. Цели:

• Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им;

• Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО;

• Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование;

• Спазване на единни педагогически изисквания и стандарти за поведение и успеваемост.

2. Дейности за постигане на целите:

• Повишаване на уменията за работа с родители;

• Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с родителите на децата;

• Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за:

- срещи с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

- участие в родителските срещи;

- присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

- консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист;

- запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина и Правилника за вътрешния ред в детската градина;

- педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя информация за успеха и развитието на децата в образователно-възпитателния процес;

- консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с детето с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, ако това се налага;

- участие на родители в отбелязване на празници, изяви, годишнини и посещение на културни институции.

 

Подобрения във външната и вътрешната среда на детската градина

1. Цели:

ü  Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност;

ü  Подобряване равнището на административно обслужване;

ü  Естетизация на околната среда;

ü  Наличие на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС.

2. Дейности за постигане на целите

А. Подобрения във външната среда:

ü  Поддръжка на състоянието на външната среда;

ü  Поддръжка на зелените площи;

ü  Естетическо оформяне на дворното пространство на детската градина.

Б. Подобрения във вътрешната среда

ü  Планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – обзавеждане на апартаменти, кабинети, коридори;

ü  Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие;

ü  Стремеж за предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване на интерактивно обучение.

В. Поддържане на ИКТ среда:

ü  Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание;

ü  Актуализиране на иновативните технологии в образованието;

ü  Активно участие в електронната свързаност на образователните институции;

ü  Развитие на безжичната инфраструктура /тип Wi-Fi свързаност/ на територията на детската градина.

 

Критерии и показатели към Област 1 „Управление на институцията“ :

1.     Финансови ресурси и материални ресурси

-       Управление на финансовите ресурси;

-       Материално-техническа база и условия за реализация на образователно-възпитателния процес;

-       Човешки ресурси;

-       Квалификация;

-       Стимулиране на персонала за иновации и за създаване и популяризиране на добри практики;

-       Лидерство.

Критерии и показатели към Област 2  „Мениджмънт на организацията“:

1.     Планиране, организация и контрол

-       Документация;

-       Образователна среда;

-       Вътрешна и външна комуникация, маркетингова дейност.

Критерии и показатели към Област 3  „Допълнителни критерии определени от образователната институция»

1.     Изграждане на положителна среда

 

 

 

 

 

 

 

Мерки за повишаване качеството на образование и възпитание в ДГ №7 „Светулка“

 

1.

Мерки за повишаване успеваемостта на децата

Отговорник

Срок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на децата,формиране на практически умения и развитие на личността.

 2.Ежедневна комуникация между педагогическите специалисти, участващи в образователния процес в детската група и детската градина.

3.Ефективно диференциране на задачите в планирането на образователния процес в зависимост от индивидуалните развитие на всяко дете.

4.Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на възпитателно-образователния процес и ориентирането му към конкретни резултати.

5. Целенасочена квалификация на учителите.

учители

 

 

 

 

 

 

учители

 

 

 

 

учители

 

 

 

 

 

директор, обществен съвет към ДГ

 

 

 

учители

по график

 

 

 

 

 

 

по график

 

 

 

 

по график

 

 

 

 

 

постоянен

 

 

 

 

периодично

2.

 Мерки за популяризирине на организацията на възпитателно-образователния процес в ДГ

Отговорник

Срок

 

 

 

 

 

1.Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и общественост.

2.Популяризиране на добри практики 3.Реализиране на съвместни дейности с родители - работилници, еко-акции,спортни мероприятия, развлечения и др.

4.Разширяване на партньорството и взаимодействието между ДГ, родителска общност и социални партньори.

5.Организиране на конкурси и изложби.

учители

 

 

учители

учители

 

 

 

директор, обществен съвет към ДГ

 

 

учители

по график

 

 

по график

по график

 

 

 

постоянен

 

 

 

периодично

3.

 

 

 

Мерки за отчитане на резултатите от възпитателно-образователния процес

 

 

 

 

 

 

 

1. Изготвяне и използване на единни стандарти и система за оценка на цялостното развитие

 на децата.

2.Анализ на възпитателно-образователния процес-входно/изходно ниво; годишни резултати, с предходна година.

3.Увеличаване на допълнителните дейности извън ДОС и броя на изяви на децата. Осъществяване на ОПЛР с талантливи деца.

4.Изграждане на позитивна атмосфера в детската градина, занимания по интереси, обогатяване на дидактичната база

учители

 

 

 

учители

 

 

 

учители

 

 

 

учители

постоянен

 

 

 

15.09.

31.05.

 

 

15.09.

31.05.

 

 

постоянен

4.

 

 

Мерки за повишаване на квалификацията на преподавателите

 

 

 

1.Прилагане на План за квалификационна дейност.

 

2.Организиране квалификация извън детската градина.

3.Самообразование.

 

4.Участие в национални конференции и педагогически форуми

Директор

 

 

Заместник директор

Учители

 

 

Директор

учители

15.09. - 31.05.

 


15.09. - 31.05.


15.09. - 31.05.15.09. - 31.05.

5.

 

Мерки за повишаване мотивацията на учителите

 

 

 

 

 

 

 

1.Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2.Формиране на система от морални и материални стимули

Директор

 

 

 

 

Директор

ПС

съобразно ВПРЗ

6.

 

Мерки за мониторинг и контрол на педагогическия процес в ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проверка на дневник, тематично разпределение и задължителна документация.

2.Отчет на финансова документация.

3.Сведения за спазване организацията на работния ден, присъстващи деца.

4.Контрол на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и постиженията на децата

директор

 

 

директор

директор

 

 

директор

ежеседмично

 

 

месечно

седмично

 

 

план за контролната дейност

7.

 

Мерки за подобряване на МТБ

 

 

 

 

1.Осигуряване на подходяща материално-техническа база, която да отговаря на съвременните изисквания

2.Обновяване и актуализиране на подкрепящата среда

3.Осигуряване на условия за ползване на мултимедия и интернет, интерактивни дъски, подходящ софтуер за обучение. Прилагане на интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (експерименти); дискусионни (беседи, дискусии).

Директор

Учители

 

 

Учители

 

Учители

директор

през учебната година

 

 

през учебната година

 

през учебната година

8.

Мерки за активизиране на взаимодействието детска градина –семейство

 

 

 

1.Изграждане на информационни табла за родителите, трупи в социалните мрежи, портфолиа на групите, сайт на детската градина, страница във ФБ.

2.Системно обновяване сайта на ДГ с информация касаеща родителите с цел – информираност, проявява на интерес и участие в организирането и провеждането на различни инициативи и дейности.

Учители

Директор

 

 

 

учители

през учебната година

 

 

 

през учебната година

 

            Мерките за повишаване качеството на образование в ДГ №7 „Светулка“  – гр. Стара Загора са разработени съгласно Закон за предучилищното и училищното образование и Наредба №16 от 08.12.2016 г. за управление на качеството в институциите.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.