Утвърдил:

Заповед №20/15.09.2022 г.

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 „Светулка“

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ

ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА

В ДЕТСКА ГРАДИНА №7 „СВЕТУЛКА“

2022-2023 г.

 

 

 

 

гр. Стара Загора

УВОД

           В периода на предучилищната възраст децата развиват знания, умения и отношения  овладени както при общуването в семейна среда, така и посредством включването им в организираните  форми на грижа и обучение.

           Стратегията за възпитателната работа в Детска градина №7 „Светулка“ структурира политиките и мерките на институцията свързани с формирането на тези ключови компетентности у личността.

          Възпитателната работа е неотменна част от образователния процес и това  е  заложено в Закона за предучилищното и училищното образование, в Наредба 13 за гражданското, здравното, екологичното  и интеркултурното образование (2016 г.) и в Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното образование. Пряка насоченост към възпитателна работа в образователните институции има в  няколко цели и мерки в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

         Стратегията регламентира създаване на условия за усъвършенстване на възпитателната среда чрез сътрудничество  на  заинтересованите страни – семейството и детска градина. Взаимодействието между семейството и образователната институция са от изключително значение,защото пред тези две възпитателни институции стои една обща цел – формирането личността на детето. Това сътрудничеството се изразява в стремежа на ръководство, родители и учители да работят съвместно, в разбирателство и толерантност за формиране на ценности и нагласи, национална идентичност, мотивация за учене през целия живот, толерантност и уважение, общо утвърдени ценности, формиране на адекватна самооценка, стимулиране и подкрепа на развитие на личните заложби на всяко дете.

         Здравите основи на развитието на личността в ранното детство са предпоставка за пълноценното физическо, емоционално и поведенческо израстване и развитие в продължение на целия живот.

I.               Анализ на възпитателната работа в ДГ №7 „Светулка“

        Детското заведение като институция осъзнава мисията си да обучава, възпитава и социализира децата според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на българските традиции и общите човешки и демократични ценности. Възпитателната работа е заложена във всеки един режимен момент. Тя е продължителен и неспирен процес с огромна важност за израстването на достойно поколение.

         Професионализмът и отговорността на педагогическия колектив допринася за постигане на високи компетентности у децата, под формата на регламентирани дейности дълбоко залегнали в Програмната система на образователната институция.  

1.     Формиране на  културно – хигиенни навици при хранене, самообслужване, общуване, усвояване на  умения за поддържане на ред и чистота, за здравословен начин на живот.

2.     Иницииране и участие в иновативни програми и дейности с тематична насоченост, свързана с възпитанието.

3.     Дейности, развиващи умствените способности на детето. Усъвършенстване на знания и умения, на базата на общото интелектуално съзряване, чрез които то се подготвя за съзнателно и целенасочено извършване на действия за контрол, оценка и самооценка.

4.     Изграждане на представи за добро и лошо. Овладяване на определени правила за поведение, възпитаване на нравствени чувства, регулиращи поведението. Изграждане на  морални ценности и черти на волята и характера.

5.     Поставяне основите на организирано поведение. Формиране на качества с нравствено съдържание и обществена насоченост чрез колективна игрова,  образователна и трудовата дейност. Целенасочено решаване на общи задачи,  спазване на правила, удовлетвореност от постигнатите резултати. Възпитаване в  трудолюбие, патриотизъм, родолюбие, организираност, положително отношение към труда на околните и осъзнаване на обществената  значимост и удовлетвореност от свършената работа в полза на другите, чрез инициативи като:

Ø  Аз съм българин;

Ø  Шествие 24 май;

Ø  С почит към Апостола;

Ø  Цветна градинка;

Ø  При пожарникарите;

Ø  Севместни дейности с организация „Зелени балкани“;

Ø  „Родителско доброволчество“;

Ø  „Седмица на четенето“;

Ø  Участие в изложби на тема: „Моят любим приказен герой“ и др.

6.     В детска градина „Светулка“ се реализира система за Превенция на насилието и тормоза, която създава условия за превантивна работа във всяка група.

Ø  Чрез разнообразни дейности, методи и средства децата се запознават с различните форми на насилие и тормоз, възпитават се в уважение и толерантност към различните,  формира се  уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. Формира  се  толерантност и уважение към правата на децата и хората с увреждания;

Ø  Чрез подходящи теми в основните и  допълнителните форми,   се създава пространство, в което се говори открито за насилието и тормоза. Работи се за формиране на нагласи и социални умения за здравословно и ненасилствено общуване, решаване на конфликти чрез инициативите: Флашмоб „Ден на прегръдката; Участие в Национален конкурс „Магията на кукерската маска“; „ Приказкотерапия“ и др.;

Ø  Чрез създаване на уютна и естетична среда в институцията, у децата се формира усет към красивото. Приучават се да го създават в своята дейност;

Ø  Чрез художествено -  естетически дейности реализирани  в институцията и извън нея, от рано се развива естетическа възприемчивост и естетическо отношение към света. Формира се комплекс от способности, характеризиращи творческата личност. В досег с изкуството у децата  се създава усет към красивото, желание за творчество, развива  се  речта, мисленето, съзнанието, чувствата, въображението и волята, чрез инциативи като: „Ден на отворените врати“, „Маратон на четенето“, „ В къщата на книгите“; „Театрализиране на приказки“ и др.

Ø  Основополагаща е концепцията, че семейството и детската градина са две самостоятелни възпитателни системи и само съгласуваните, хармонични и балансирани  усилия ще дадат положителен резултат за бъдещото развитие на детето. В детската градина е предоставената възможност на родителите да участват активно в дейността на институцията като:  „Родителско доброволчество“, „Ден на отворените врати“, „Екскурзии, празници“, „Европейски ден на спорта“, „Седмица на бащата“, „Ден на Християнското семейство“, „Приказка за хляба“, „Заедно можем повече“, „Чаено парти“, посещения на музеи и др.

 

II.            Стратегията се разработва върху идеите за:

2.1.        Перспективна значимост и самоценност на детството;

2.2.        Поощряване активността на детето и приобщаването му към националните и общочовешките ценности;

2.3.        Интегрирането на националния опит и световната възпитателна практика.

III.          Водещи принципи  при реализиране на стратегията

3.1.        Законосъобразност –съответствие на целите и предлаганите мерки на законите и подзаконовите нормативни актове.

3.2.        Партньорство – възможно най-широко участие на всички организации и партньори в реализацията на политиките за възпитателната работа в образователните институции.

3.3.        Координираност – осигуряване на взаимна обвързаност и съгласуваност на прилаганите мерки от страна на реализиращите ги субекти в образователните институции и техните социални партньори (културни институции, спортни организации, общински центрове и др.).

3.4.        Съответствие – подбор на адекватно спрямо възпитателните цели, съдържание и методи за тяхното постигане, които да съответстват на изискванията за индивидуален прогрес и уважение към достойнството на личността.

3.5.        Автономия – поставяне на акценти в дейността на образователната институция съобразно конкретни индивидуални и социални потребности, свързани с личностното формиране на децата.

3.6.        Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие за постигане на определената визия.

IV.          МИСИЯ

 

        Съхраняване уникалността на детството като основна ценност в педагогическата дейност. Акцентирайки върху специфичната индивидуалност и динамика на развитие на всяко дете, търсейки синхрона и хармонията във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното развитие, да създадем пълноценна и готова личност за училище.

ВИЗИЯ       

                     Утвърждаване на ДГ №7 „Светулка“ в образователна институция с европейско лице и значимост, разпознаваема в национален мащаб, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие, конкурентно способна и предпочитана като партньор, съхраняваща националните ценности и традиции, но с иновативно и модерно мислене, в името на изграждане на малката личност – детето.

Стратегическа цел:

          Качествен и ефективен образователно-възпитателен процес в съвременните социално-икономически условия, изграждащ личности с индивидуалност, с ценности, нагласи и мотиви за достойни граждани на нашето общество.

 

V.             Оперативни цели:

·       Повишаване качеството на образованието и създаване на условия за иновативна педагогическа дейност;

·       Оптимизиране условията за квалификационна дейност на педагогическата колегия чрез популяризиране на добри институционални практики, традиции и иновации в областта на преподаването;

·       Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне център за образователна, културна и социална дейност като атмосфера, дух и начин на мислене;

·       Утвърждаване на  създадената  система за обмен на  информация и сътрудничество със семейството, приемни  училища и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Утвърждаване на обществения съвет, като орган подпомагащ цялостната работа на детската градина;

·       Обогатяване на материалната база и  подпомагане творческата дейност на учители и деца, с възможност за прилагане на иновативни  форми и методи на обучение и социализация.

 

VI.          Насоки за работа при възпитателните  взаимодействия:

Свързани с децата

Свързани със семейната общност

Свързани с педагогическите специалисти

Формиране на личностни качества, умения, нагласи и мотиви за спазване на определени правила и регламенти в рамките на образователно –възпитателната институция и социалния живот.

Разширяване системата за информираност със семейната общност, съобразно конкретните потребности на детската градина и възможностите на родителите.

Реализиране на реалистични очаквания.

 

 

Преодоляване на агресията и възпитание в позитивни междуличностни отношения; съпричастност и взаимопомощ.

Фокусиране към потребностите и силните страни на децата  от

членовете на семействата и от педагогическите специалисти.

 

Използване на разнообразни форми за подпомагане адаптирането на децата към изискванията на образователната среда

Формиране на нагласи за приемане на различията между децата , основани на раса, народност, етническа принадлежност,

произход, религия.

 

 

Стимулиране на взаимодействието със семейната общност.

 

 

Използване на разнообразни форми и методи за провокиране интереса на децата към книгата  и

и художествената литература

Формиране на уважение към традиции и ритуали, обичаи на българската национална обредност.

Повишаване на родителската компетентност и усъвършенстване на родителски умения.

Подобряване на възпитателните техники за повишаване мотивацията на децата.

Запознаване с български научни, културни и спортни постижения като част от световното наследство.

Повишаване на педагогическата компетентност на непедагогическия персонал.

Поставяне на акцент върху доверителните отношения между учител и дете.

Формиране на патриотични чувства, свързани с  принадлежността към българската нация и държава.

Включване на семействата в създаване на подходяща среда в детската градина.

Работа върху формиране на асертивни и сензитивни умения, умения за работа в екип.

Формиране на национално самосъзнание, национална идентичност, национално самочувствие, национална гордост, национално достойнство.

Поощряване на доброволчеството и съвместите дейности.

Прилагане на възпитателни техники за формиране на адекватна самооценка, самоопределяне и идентичност.

Стимулиране участието в дейности, свързани с почитане на българската история, култура и образование.

Повишаване ролята на Обществения съвет за провеждане на възпитателната работа в детската градина.

Подобряване  прилагането на възпитателни техники за повишаване на мотивацията за усвояване на нови знания.

Формиране на позитивно отношение към историята на българската нация.

Приемане на общи цели от институцията и семейството.

Стимулиране на творческия потенциал.

 

 

Създаване и развитие на партньорство и сътрудничество от ДГ „Светулка“ и други заинтересовани институции и организации, осъществяващи възпитателна работа в областта на здравето, спорта, културата и социалното включване.

 

 

VII.        ПАРТНЬОРИ

         Възпитанието като стратегически общонационален приоритет изисква

консолидиране усилията на различни институции, организации, ведомства при отчитане интересите на децата, актуалните потребности на съвременното българско общество и държава, глобалните предизвикателства и условията за развитието на страната.

         Основен фактор в изпълнението на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции e партньорството между педагогическите екипи и всички заинтересовани страни за реализиране на националната политика в това отношение.

VIII.      ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

         ДГ №7 „Светулка“ е общинска институция и основен източник на e делегиран бюджет. Могат да се използват възможности на програмно финансиране на политики и дейности по национални програми. Други източници могат да бъдат спонсорство, дарения средства и др.

 

 

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.