СТРАТЕГИЯ

ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА

В ДЕТСКА ГРАДИНА №7 „СВЕТУЛКА“

2020-2021 г. 

гр. Стара ЗагораУВОД

           В периода на предучилищната възраст децата развиват знания, умения и отношения  овладени както при общуването в семейна среда, така и посредством включването им в организираните  форми на грижа и обучение.

           Стратегията за възпитателната работа в Детска градина №7 „Светулка“ структурира политиките и мерките на институцията свързани с формирането на тези ключови компетентности у личността.

          Възпитателната работа е неотменна част от образователния процес и това  е  заложено в Закона за предучилищното и училищното образование, в Наредба 13 за гражданското, здравното, екологичното  и интеркултурното образование (2016 г.) и в Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното образование. Пряка насоченост към възпитателна работа в образователните институции има в  няколко цели и мерки в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

         Стратегията регламентира създаване на условия за усъвършенстване на възпитателната среда чрез сътрудничество  на  заинтересованите страни – семейството и детска градина. Взаимодействието между семейството и образователната институция са от изключително значение,защото пред тези две възпитателни институции стои една обща цел – формирането личността на детето. Това сътрудничеството се изразява в стремежа на ръководство, родители и учители да работят съвместно, в разбирателство и толерантност за формиране на ценности и нагласи, национална идентичност, мотивация за учене през целия живот, толерантност и уважение, общо утвърдени ценности, формиране на адекватна самооценка, стимулиране и подкрепа на развитие на личните заложби на всяко дете.

         Здравите основи на развитието на личността в ранното детство са предпоставка за пълноценното физическо, емоционално и поведенческо израстване и развитие в продължение на целия живот.

I.               Анализ на възпитателната работа в ДГ №7 „Светулка“

        Детското заведение като институция осъзнава мисията си да обучава, възпитава и социализира децата според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на българските традиции и общите човешки и демократични ценности. Възпитателната работа е заложена във всеки един режимен момент. Тя е продължителен и неспирен процес с огромна важност за израстването на достойно поколение.

         Професионализмът и отговорността на педагогическия колектив допринася за постигане на високи компетентности у децата, под формата на регламентирани дейности дълбоко залегнали в Програмната система на образователната институция.  

1.     Формиране на  културно – хигиенни навици при хранене, самообслужване, общуване, усвояване на  умения за поддържане на ред и чистота, за здравословен начин на живот.

2.     Иницииране и участие в иновативни програми и дейности със следната тематика:

Ø  „Революция на храненето”;

Ø   „Здрави, силни и красиви”;

Ø  „Приказка за хляба“;

Ø   „Чаено парти на светулчовците”;

Ø  Тържество – ”Палачинки, повече от тринки”;

Ø  Тържество – „Къщичка от меденки”;

Ø  „Седянка”;

Ø  „Шеф готвач е тати”;

Ø  „Засаждане на семена, луковици и растения”;

Ø  „От нектара до меда”;

Ø  „Мама готви най - добре” – родителско доброволчество.

3.     Дейности, развиващи умствените способности на детето. Усъвършенстване на знания и умения, на базата на общото интелектуално съзряване, чрез които то се подготвя за съзнателно и целенасочено извършване на действия за контрол, оценка и самооценка.

4.     Изграждане на представи за добро и лошо. Овладяване на определени правила за поведение, възпитаване на нравствени чувства, регулиращи поведението. Изграждане на  морални ценности и черти на волята и характера.

5.     Поставяне основите на организирано поведение. Формиране на качества с нравствено съдържание и обществена насоченост чрез колективна игрова,  образователна и трудовата дейност. Целенасочено решаване на общи задачи,  спазване на правила, удовлетвореност от постигнатите резултати. Възпитаване в  трудолюбие, патриотизъм, родолюбие, организираност, положително отношение към труда на околните и осъзнаване на обществената  значимост и удовлетвореност от свършената работа в полза на другите, чрез инициативи като:

Ø  Аз съм българин;

Ø  Шествие 24 май;

Ø  С почит към Апостола;

Ø  Цветна градинка;

Ø  При пожарникарите;

Ø  Севместни дейности с организация „Зелени балкани и др.

6.     В детска градина „Светулка“ се реализира система за Превенция на насилието и тормоза, която създава условия за превантивна работа във всяка група.

Ø  Чрез разнообразни дейности, методи и средства децата се запознават с различните форми на насилие и тормоз, възпитават се в уважение и толерантност към различните,  формира се  уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. Формира  се  толерантност и уважение към правата на децата и хората с увреждания;

Ø  Чрез подходящи теми в основните и  допълнителните форми,   се създава пространство, в което се говори открито за насилието и тормоза. Работи се за формиране на нагласи и социални умения за здравословно и ненасилствено общуване, решаване на конфликти чрез инициативите: Флашмоб „Ден на прегръдката; Участие в Национален конкурс „Магията на кукерската маска“; „ Приказкотерапия“ и др.;

Ø  Чрез създаване на уютна и естетична среда в институцията, у децата се формира усет към красивото. Приучават се да го създават в своята дейност;

Ø  Чрез художествено -  естетически дейности реализирани  в институцията и извън нея, от рано се развива естетическа възприемчивост и естетическо отношение към света. Формира се комплекс от способности, характеризиращи творческата личност. В досег с изкуството у децата  се създава усет към красивото, желание за творчество, развива  се  речта, мисленето, съзнанието, чувствата, въображението и волята, чрез инциативи като: „Ден на отворените врати“, „Маратон на четенето“, „ В къщата на книгите“; „Театрализиране на приказки“ и др.

Ø  Основополагаща е концепцията, че семейството и детската градина са две самостоятелни възпитателни системи и само съгласуваните, хармонични и балансирани  усилия ще дадат положителен резултат за бъдещото развитие на детето. В детската градина е предоставената възможност на родителите да участват активно в дейността на институцията като:  „Родителско доброволчество“, „Ден на отворените врати“, „Екскурзии, празници“, „Европейски ден на спорта“, „Седмица на бащата“, „Ден на Християнското семейство“, „Приказка за хляба“, „Заедно можем повече“, „Чаено парти“, посещения на музеи и др.

 

II.            Стратегията се разработва върху идеите за:

2.1.        Перспективна значимост и самоценност на детството;

2.2.        Поощряване активността на детето и приобщаването му към националните и общочовешките ценности;

2.3.        Интегрирането на националния опит и световната възпитателна практика.

III.          Водещи принципи  при реализиране на стратегията

3.1.        Законосъобразност –съответствие на целите и предлаганите мерки на законите и подзаконовите нормативни актове.

3.2.        Партньорство – възможно най-широко участие на всички организации и партньори в реализацията на политиките за възпитателната работа в образователните институции.

3.3.        Координираност – осигуряване на взаимна обвързаност и съгласуваност на прилаганите мерки от страна на реализиращите ги субекти в образователните институции и техните социални партньори (културни институции, спортни организации, общински центрове и др.).

3.4.        Съответствие – подбор на адекватно спрямо възпитателните цели, съдържание и методи за тяхното постигане, които да съответстват на изискванията за индивидуален прогрес и уважение към достойнството на личността.

3.5.        Автономия – поставяне на акценти в дейността на образователната институция съобразно конкретни индивидуални и социални потребности, свързани с личностното формиране на децата.

3.6.        Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие за постигане на определената визия.

IV.          МИСИЯ

 

        Разширяване на образователните възможности за изграждане на необходимите личностни качества и социални умения на децата за общуване и правилно поведение в обществото, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света.

V.             ВИЗИЯ       

        Детска градина №7 „Светулка“ -  институция с изградена  комплексна и всеобхватна система за възпитателна работа.

        Детска градина №7 „Светулка“ - място, където в  успешно партньорство със семействата основано на  доверие и взаимно уважение  се поставят основите на физическото, нравственото, умственото, естетическото и трудовото възпитание.

        Детска градина №7 „Светулка“ - институция, в която се поощрява активността на детето и приобщаването му към националните и общочовешките ценности.

VI.          Стратегическа цел:

          Формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на детето  като индивидуалност и член на обществото.

 

VII.        Оперативни цели:

7.1.        Възпитаване в толерантност (в т.ч. интеркултурно възпитание) и добронамереност - възпитание на уважение към другите (връстници, възрастни, учители).

7.2.        Възпитаване в отговорност (пред себе си и другите), добросъвестност; уважение към образователните институции.

7.3.        Преодоляване на агресията и възпитаване на позитивни междуличностни отношения; съпричастност и взаимопомощ.

7.4.        Възпитаване в дисциплина;

7.5.        Гражданско образование и възпитание (активна гражданска позиция),  възпитание в патриотизъм.

7.6.        Правно възпитание (формиране на правно съзнание).

7.7.        Екологично възпитание (позитивно отношение към околната среда, опазване на околната среда).

7.8.        Трудово възпитание (възпитаване на трудолюбие, трудови навици, уважение към труда на другите).

7.9.        Възпитание на мотивация за учене, формиране на интереси, положително отношение към образованието и ученето;

7.10.    Естетическо възпитание.

7.11.    Физическо възпитание.

7.12.    Взаимодействие с родителите и по-активното им включване в дейността на ДГ.

 

VIII.      Насоки за работа при възпитателните  взаимодействия:

Свързани с децата

Свързани със семейната общност

Свързани с педагогическите специалисти

Формиране на личностни качества, умения, нагласи и мотиви за спазване на определени правила и регламенти в рамките на образователно –възпитателната институция и социалния живот.

Разширяване системата за информираност със семейната общност, съобразно конкретните потребности на детската градина и възможностите на родителите.

Реализиране на реалистични очаквания.

 

 

Преодоляване на агресията и възпитание в позитивни междуличностни отношения; съпричастност и взаимопомощ.

Фокусиране към потребностите и силните страни на децата  от

членовете на семействата и от педагогическите специалисти.

 

Използване на разнообразни форми за подпомагане адаптирането на децата към изискванията на образователната среда

Формиране на нагласи за приемане на различията между децата , основани на раса, народност, етническа принадлежност,

произход, религия.

 

 

Стимулиране на взаимодействието със семейната общност.

 

 

Използване на разнообразни форми и методи за провокиране интереса на децата към книгата  и

и художествената литература

Формиране на уважение към традиции и ритуали, обичаи на българската национална обредност.

Повишаване на родителската компетентност и усъвършенстване на родителски умения.

Подобряване на възпитателните техники за повишаване мотивацията на децата.

Запознаване с български научни, културни и спортни постижения като част от световното наследство.

Повишаване на педагогическата компетентност на непедагогическия персонал.

Поставяне на акцент върху доверителните отношения между учител и дете.

Формиране на патриотични чувства, свързани с  принадлежността към българската нация и държава.

Включване на семействата в създаване на подходяща среда в детската градина.

Работа върху формиране на асертивни и сензитивни умения, умения за работа в екип.

Формиране на национално самосъзнание, национална идентичност, национално самочувствие, национална гордост, национално достойнство.

Поощряване на доброволчеството и съвместите дейности.

Прилагане на възпитателни техники за формиране на адекватна самооценка, самоопределяне и идентичност.

Стимулиране участието в дейности, свързани с почитане на българската история, култура и образование.

Повишаване ролята на Обществения съвет за провеждане на възпитателната работа в детската градина.

Подобряване  прилагането на възпитателни техники за повишаване на мотивацията за усвояване на нови знания.

Формиране на позитивно отношение към историята на българската нация.

Приемане на общи цели от институцията и семейството.

Стимулиране на творческия потенциал.

 

 

Създаване и развитие на партньорство и сътрудничество от ДГ „Светулка“ и други заинтересовани институции и организации, осъществяващи възпитателна работа в областта на здравето, спорта, културата и социалното включване.

 

 

IX.          ПАРТНЬОРИ

         Възпитанието като стратегически общонационален приоритет изисква

консолидиране усилията на различни институции, организации, ведомства при отчитане интересите на децата, актуалните потребности на съвременното българско общество и държава, глобалните предизвикателства и условията за развитието на страната.

         Основен фактор в изпълнението на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции e партньорството между педагогическите екипи и всички заинтересовани страни за реализиране на националната политика в това отношение.

X.            ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

         ДГ №7 „Светулка“ е общинска институция и основен източник на e делегиран бюджет. Могат да се използват възможности на програмно финансиране на политики и дейности по национални програми. Други източници могат да бъдат спонсорство, дарения средства и др.

 

 

 

 

 

 


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg