План за противодействие на тероризма

ПЛАН

за противодействие на тероризма

на Детска градина №7 „Светулка“

гр. Стара Загора

 

 

 

1.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели на плана.

Да се създаде предварителна организация за недопускане извършването на терористични действия на територията на Детска градина №7 „Светулка“, както и мерки за предотвратяване и намаляване на последствията от евентуален терористичен акт.

Единно разбиране на рисковете от терористични действия, чрез въвеждане на нива на заплаха и степени на готовност.

1.2. Основание за разработване на плана.

 Настоящият план е разработен в изпълнение на изискванията на Наредба №8121з-1225/27.09.2017 г. за видовете обекти по чл.23, ал1 от Закона за противодействие на тероризма.

1.3. Същност на понятието тероризъм, фактори и предпоставки.

        Терминът „тероризъм“ произлиза от латинската дума terrere – в буквален превод – страх, ужас, плаша. Определенията за тероризъм са много и на практика няма общо прието легално определение, но като тероризъм се разбират насилие и акции на насилие ( като например отвличания, атентати, удари с взривни вещества) срещу политическия ред, за да се постигне политическа промяна. Терорът служи като средство за натиск и преди всичко трябва да се разпространи несигурност или страх, или да създаде симпатия или готовност за подкрепа. Тероризмът не е военна стратегия, а основно комуникационна стратегия. Въпреки, че терористите се стремят към промяна на съществуващия ред, те не завземат територия по военен начин, а искат да завладеят мисленето.

        Рискови фактори, създаващи предпоставки за терористична заплаха срещу Република България са:

-          трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от държави, които се определят като рискови;

-          непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през страната чужди граждани и такива, търсещи убежище в нея, което увеличава риска от проникване на терористични елементи;

-          активизиране дейността на религиозни организации и емисари на национални формирования сред определени български общности, насочена към нейното консолидиране около крайни форми на религиозна изява;

-          наличие в страната на симпатизанти на терористични организации и радикални формирования за религиозна изява;

-          участие на Република България в антитерористични и военно-хуманитарни операции;

-          наличие на краен национализъм, етнически противоречия, социално-икономически проблеми и нерешени въпроси на държавността;

-          активизиране на радикални организации и секти в страните от региона, които се опитват да разширят дейността си;

-          наличие на компактни общности с нисък социален статус и активизиране на публичните дискусии за ролята на религиите, като спечелване на отделни лица за определена кауза.

2.      ОБХВАТ НА ПЛАНА

Планът се определя за оповестяване, управление, реагиране и информиране на ДГ №7 „Светулка“, за предотвратяване на терористична заплаха и за овладяване на последствията при осъществен терористичен акт.

3.      ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ

Анализът на извършените през последните години терористични нападения извеждат следните основни сценарии:

-          получаване на злонамерено телефонно обаждане (заплаха, съобщение за терористичен акт и др.);

-          задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места с голямо струпване на хора;

-          използване на огнестрелно оръжие в места с голямо струпване на хора;

-          вземане на заложници в сграда или транспортно средство;

-          задействане на взривно устройство в обекти на критичната инфраструктура с цел предизвикване на промишлени аварии или бедствени ситуации;

-          използване на оръжия за масово поразяване;

-          нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление на ресурси (компютърни системи – кибертероризъм, електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.).

4.      НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА

Нивото на терористична заплаха се определя от Националния контра – терористичен център (НКТЦ). Нивото на заплаха се снема или променя от Председателя на ДАНС по предложение на НКТЦ.

           Нивата на терористична заплаха са:

·         Ниско ниво (ниво на предпазливост) – наричано трето ниво;

·         Високо ниво (повишено ниво) - наричано второ ниво;

·         Много високо ниво (критично) – наричано първо ниво.

 

5.      СТЕПЕНИ ЗА ГОТОВНОСТ НА РЕАГИРАНЕ 

         Органите на държавната изпълнителна власт, местните органи на самоуправление, юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели – експлоатиращи или оператори на стратегически обекти и/или обекти на критичната инфраструктура предлагат мерки за сигурност, съответстващи на нивото на заплаха.

          Степените на готовност се предлагат от НКТЦ и съответстват на нивото на заплаха. Прилагат се за конкретен обект, отделна личност, за част от територията на страната или за цялата страна.

          Преминаване от една степен на готовност в друга се разпорежда от консултативната група по противодействие на тероризма и се осъществява по линия на оперативните дежурни.

           В зависимост от нивото и характера на заплахата може да се свика Съвета за сигурност към Министерския съвет.  Там се обсъждат и приемат мерки за противодействие на заплахата.

          При обявяване на конкретно ниво на заплаха и степен на готовност директорът уведомява ОДМВР, заместник – директора на детската градина, ЗАС и огняр.

           Степените за готовност на реагиране при терористична заплаха са:

Ø  Постоянна готовност – ЗЕЛЕНА СТЕПЕН;

Ø  Предупреждение – ЖЪЛТА СТЕПЕН;

Ø  Повишена готовност – ОРАНЖЕВА СТЕПЕН;

Ø  Реагиране – ЧЕРВЕНА СТЕПЕН.

            При различните степени на готовност се прилагат следните специфични мерки за сигурност и съответните действия за реагиране:

 

     При ЗЕЛЕНА СТЕПЕН – ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ:

-          ДГ №7 „Светулка“ – изпълнява ежедневната си дейност, а директора, заместник – директора, ЗАС и огняр, осъществяват постоянно наблюдение и анализ на средата за сигурност;

-          Пропускателния режим в ДГ №7 „Светулка“ се осъществява по обичайния начин само при определените за това места;

-          Поддържа се постоянна комуникация по телефоните между служителите;

-          Плана за противодействие на тероризма се поддържа в актуално състояние;

-          Води се подготовка за усвояване на Плана и се провеждат практически занятия по спазване на Пропускателния режим за реагиране от служителите  на ДГ №7 „Светулка“.

 

          При ЖЪЛТА СТЕПЕН  - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:         

                  Съществува реална заплаха от осъществяване на терористичен акт:

-          Директорът или заместник – директорът прави преглед на Плана за противодействие на тероризма и при необходимост го актуализира;

-          Усилва се пропускателния режим в ДГ №7 „Светулка“, като влизането става само през Служебния вход;

-          Въвежда се Регистрационен режим и се осигурява присъствие на служител на детското заведение.

 

          При ОРАНЖЕВА СТЕПЕН – ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ:

                 Получена е информация за неизбежен и непосредствен риск от осъществяване на терористичен акт:

-          Въвежда се отговорно денонощно дежурство от длъжностни лица от управленските длъжности на ДГ №7 „Светулка“;

-          Влизането става само от Служебен вход или по преценка на ситуацията се изграждат временни пропускателни пунктове;

-          Инсталират се детектори, уреди за контрол на достъпа, защитни и предпазни средства, включително процедури за сигнализиране;

-          Въвеждат се специфични мерки за сигурност в зависимост от степента и характера на риска или разпоредени от НКТЦ.

 

            При ЧЕРВЕНА СТЕПЕН – РЕАГИРАНЕ:

            При осъществен терористичен акт:

-          Изпълняват се дейности разпоредени  от Националния оперативен щаб (НОЩ);

-          В зависимост от характера, мястото, сценария на терористичния акт се разписват конкретни действия за служителите, ръководството и децата (евакуация, заключване на помещенията и др).

 

6.      РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Общото ръководство се осъществява от:

1.      Деляна Иванова Караиванова  - Директор, Телефон за връзка – 0884599468;

2.      Павлина Стоянова Момчева - Заместник – директор, Телефон за връзка – 0889725622;

3.      Пепа Иванова Масурева - ЗАС, Телефон за връзка – 0885924042;

4.      Господин Желев – Огняр, Телефон за връзка – 0879268212.

.

При обявяване на по-високи степени на готовност за реагиране Директора или при отсъствието му Заместник – директора въвеждат в действие Плана за противодействие на тероризма и изпълнява планираните мерки. За въвеждането на плановете в действие и изпълняваните марки се докладва на Временен Оперативен Щаб към Община Стара Загора.

 

7.      ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПО-ВИСОКИ СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ

7.1. ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Оповестяването на ДГ №7 „Светулка“ за преминаване в по- високи степени на готовност се осъществява от дежурния на Общинска СС.

7.2. ПРИ ОСЪЩЕСТВЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

Директорът или заместник – директорът информират незабавно Тел. 112

 

8.      КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВОТО

        Информирането на гражданите за наличие на заплаха, за предприетите мерки от органите на изпълнителната власт, както и препоръки за поведение и действие се осъществява само от пресцентъра на МВР, координирано с Пресцентъра на Министерския съвет и ДАНС.

        Пресцентъра на Министерския съвет   предоставя информация на средствата за масово уведомяване от името на Министър- председателя на Република България и Съвета за сигурност към Министерски съвет.

       При мащабни терористични актове се обявява на обществеността открита линия за контакт с близките на пострадалите или подаване на информация свързана с терористичния акт.

 

9.      ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Планът се актуализира при необходимост.

10.  УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА

        Директорът или заместник – директорът ежегодно планират и провеждат обучение  и подготовка за действие при терористичен акт.

        Провежда се занятие със служителите на Детска градина №7 „Светулка“ за усвояване на специфичните задължения при различни сценарии за действие съгласно плана и спазването на Пропускателния режим.

 

11.  ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ

         Планът се въвежда в действие на територията на ДГ №7 „Светулка“ със Заповед на Директора или при отсъствието му от Заместник – директора по нареждане на Кмета на Община Стара Загора, Министъра на външните работи или по предложение на Директора на ОД на МВР.

        Действието по изпълнението на Плана се прекратява със Заповед на Директора или при отсъствието му от Заместник – директора, след разпореждане на Националния оперативен щаб (НОЩ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.