АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ  НА ДЕТСКА ГРАДИНА СВЕТУЛКА

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА - ДИРЕКТОР
ПАВЛИНА МОМЧЕВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР
ЖИВКА СТОЯНОВА - ЗАС
ТАНЯ ИВАНОВА - ДОМАКИН

Условия и ред за записване на децата в ДГ №7 „Светулка” – Стара Загора

за учебната 2024/2025 година

          Всички деца, кандидатстващи за прием в ДГ №7 „Светулка” се регистрират в електронната система за прием към Община Стара Загора, съобразно Правила за прием за учебната 2024/2025 година.

 

Класиране

            1. Класирането се извършва в срокове, определени от етапите, посочени в правилата за прием за съответната учебна година.

            2. След провеждане на класирането, потвърждаването на приема на класираното дете  в ДГ №7 „Светулка” е в срок от 29.04.2024 г. до 14.05.2024 г. /включително/. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

            3. В случаите, когато по някаква причина заявителят желае отказ от класиране е необходимо собственоръчно да попълни и подпише декларация за отказ при директора, зам. директора или завеждащ административна служба на ДГ №7 „Светулка”. След потвърден отказ входящият номер се губи и участие в бъдещи класирания се осъществяват с ново заявление и нов входящ номер.

 

Записване след класиране

            1. Потвърждаване на записването на класираното дете се извършва в определения срок от 29.04.2024 г. до 14.05.2024 г. /включително/, при директора, зам. директора или завеждащ административна служба на ДГ №7 „Светулка”, след проверка на подадените от заявителя задължителни документи и документите, установяващи обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии за класиране.

            1.1. Задължителни документи:

            ♦  Удостоверение за раждане на детето - оригинал за сверяване.

            ♦ Лична карта на заявителя, записващ детето за сверяване.

            1.2. Допълнителни документи, удостоверяващи наличие на точки:

            ♦ Документ за заболявания на детето, съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. и се удостоверява с документ от ТЕЛК – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Документ, ако в семейството има член с трайно намалена трудоспособност от 71% до 100% - копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Удостоверение за раждане на трето или следващо дете при семейства с три и повече деца до 16 години – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Удостоверения за раждане на деца-близнаци – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Удостоверение за раждане на дете с неизвестен родител.

            ♦  Акт за смърт, ако детето е сирак или полусирак – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане” за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 и чл. 27 от Закона за закрила на детето, както и за осиновени деца – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Заявител, декларирал, че работи, представя документ от работодател, че работи на трудов договор. Документът трябва да съдържа: изх. №, мокър печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата.

            ♦ Заявител, декларирал, че е самоосигуряващ се, представя заверено копие от годишна данъчна декларация за предходната календарна година.

            ♦ Заявител, декларирал, че не работи, представя актуален документ за регистрация от Бюрото по труда.

            ♦ Заявител, декларирал, че двамата родители са студенти редовна форма на обучение, представя уверения от ВУЗ.

            ♦ Заявите, декларирал, че е в отпуск по майчинство, представя служебна бележка от работодател, че е в този вид отпуск. Документът трябва да съдържа: изх. №, мокър печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата.

            ♦ Заявител, на който адресът посочен в Заявлението за участие в класирането и този по лична карта не съвпадат, представя Удостоверение за настоящ адрес.

            1.3. Документи, които се подават по образец от ДГ №7 „Светулка“

Ø  Заявление от родителя-заявител  /Образец 1/

Ø  Документи за запознаване с Правилници /Образец 2/

Ø  Декларация – потвърждение /Приложение 3/

Ø  Декларация за съгласие за публикуване на снимков и видео материал с детето с образователна цел /Образец 4/

Ø  Декларация Лични данни /Образец 5/

Ø  Декларация Отказ /Образец 6/

Ø  Акт за раждане на детето - Оригинал за сверка.

         

            2. Класираното дете се записва в ДГ №7 „Светулка” само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените срокове.

            3. Заявител, посочил неверни данни, които са дали определен брой точки при класирането на детето и не можещ да представи необходимите документи за тях, получава отказ за записване на детето в ДГ №7 „Светулка“.

            4. След записването на детето в ДГ №7 „Светулка” отпада възможността същото да участва в последващи класирания.

            6. Записаните деца постъпват в ДГ №7 „Светулка” по график, определен от директора, в рамките на един месец /от 16.09.2024 г. до 11.10.2024 г. вкл./.  Деца, не постъпили в този срок се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания. Ако в периода, определен за постъпване детето се разболее или има други обстоятелства за не постъпването му, то не отпада от класиране. Родителят задължително писмено уведомява директора на детската градина в срока, определен за постъпване, че поради обективни причини детето не може да постъпи в детската градина.

            7. Графикът за постъпване на децата се обявява на 01.09.2024 г. на видно място в ДГ №7 „Светулка”.   

            Настоящите условия и ред за прием на децата в ДГ №7 „Светулка” са съобразени със следните нормативни документи:

               1. Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора.

               2. Правила за постъпване в общинските детски градини на територията на Община Стара Загора.

 


СЪОБЩЕНИЕ

До всички родители на децата от бъдещите първи групи!

 

Уважаеми родители,

       На 25.04.2024 г. излиза класирането на децата от наборите 2018, 2019, 2020 и 2021 година.

       От  29.04.2024 г. /понеделник/  - 14.05.2024 г. /вторник/

започва записването им в ДГ №7 „Светулка“, гр. Стара Загора в следния часови диапазон:

от 8.00 ч. – до 12.00 ч.

и

от 13.00 ч. – до 15.30 ч.

 

Приемът на документи ще се извършва от

Павлина Момчева – Заместник директор

при спазване на следните мерки:

v Влизане по един в сградата от служебен вход;

v Необходим набор от документи, който е предоставен в сайта на ДГ №7 „Светулка“, в модул „Администрация“. /Ако нямате възможност да принтирате, ние ще Ви го предоставим на хартиен носител, за да се запознаете с него и да го попълните вкъщи./

v За да се запознаете подробно с условията, в които ще се отглежда, социализира, възпитава и обучава детето Ви през следващите 4 години, предварително разгледайте подробно сайта на ДГ №7 „Светулка“, гр. Стара Загора - https://svetulka7sz.com/.

v Очакваме Ви с усмивка и добро настроение!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.