АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ  НА ДЕТСКА ГРАДИНА СВЕТУЛКА

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА - ДИРЕКТОР
ПАВЛИНА МОМЧЕВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР
ПЕПА МАСУРЕВА - ЗАС
ЖИВКА СТОЯНОВА - ДОМАКИНАДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
4. Декларация лични данни  - за прием Образец 5

5. Декларация Снимки   - за прием Образец 3
Условия и ред за записване на децата в ДГ №7 „Светулка” – Стара Загора

за учебната 2020/2021 година

         Всички деца, кандидатстващи за прием в ДГ №7 „Светулка” се регистрират в електронната система за прием към Община Стара Загора, съобразно Правила за прием за учебната 2020/2021 година.

 

Класиране

            1. Класирането се извършва в срокове, определени от етапите, посочени в правилата за прием за съответната учебна година.

            2. След провеждане на класиране, класираните деца трябва да потвърдят записването на класираното дете  в ДГ №7 „Светулка” в срок от 10 работни дни. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

            3. В случаите, когато по някаква причина заявителят желае отказ от класиране е необходимо собственоръчно да попълни и подпише декларация за отказ при директора, зам. директора или завеждащ административна служба на ДГ №7 „Светулка”. След потвърден отказ входящият номер се губи и участие в бъдещи класирания се осъществяват с ново заявление и нов входящ номер.

 

Записване след класиране

            1. Потвърждаване на записването на класираното дете се извършва в определения срок от 10 работни дни  при директора, зам. директора или завеждащ административна служба на ДГ №7 „Светулка”, след проверка на подадените от заявителя задължителни документи и документите, установяващи обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии за класиране.

            1.1. Задължителни документи:

            ♦ Удостоверение за раждане на детето - оригинал за сверяване.

            ♦ Лична карта на заявителя, записващ детето.

            1.2. Допълнителни документи, удостоверяващи наличие на точки:

            ♦  Документ за заболявания на детето, съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. и се удостоверява с документ от ТЕЛК – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Документ, ако в семейството има член с трайно намалена трудоспособност от 71% до 100% - копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Удостоверение за раждане на трето или следващо дете при семейства с три и повече деца до 16 години – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Удостоверения за раждане на деца-близнаци – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Удостоверение за раждане на дете с неизвестен родител.

            ♦  Акт за смърт, ако детето е сирак или полу-сирак – копие и оригинал за сверяване.

            ♦ Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане” за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 и чл. 27 от Закона за закрила на детето, както и за осиновени деца – копие и оригинал за сверяване.

           ♦ Заявител, декларирал, че работи, представя документ от работодател, че работи на трудов договор. Документът трябва да съдържа: изх. №, мокър печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата.

           ♦ Заявител, декларирал, че е само осигуряващ се, представя заверено копие от годишна данъчна декларация за предходната календарна година.

            ♦ Заявител, декларирал, че не работи, представя актуален документ за регистрация от Бюрото по труда.

            ♦ Заявител, декларирал, че двамата родители са студенти редовна форма на обучение, представя уверения от ВУЗ.

          ♦ Заявите, декларирал, че е в отпуск по майчинство, представя служебна бележка от работодател, че е в този вид отпуск. Документът трябва да съдържа: изх. №, мокър печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата.

          ♦ Заявител, на който адресът посочен в Заявлението за участие в класирането и този по лична карта не съвпадат , представя Удостоверение за настоящ адрес.

            1.3. Документи, които се подават по образец от ДГ №7 „Светулка“

Ø  Заявление от родителя-заявител  /Образец 1/

Ø  Документи за запознаване с Правилници /Образец 2/

Ø  Декларация – потвърждение /Приложение 3/

Ø  Декларация за съгласие за публикуване на снимков и видео материал с детето с образователна цел /Образец 4/

Ø   Акт за раждане на детето - Оригинал за сверка

         

            2. Класираното дете се записва в ДГ №7 „Светулка” само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените срокове.

         3. Заявител, посочил неверни данни, които са дали определен брой точки при класирането на детето и не можещ да представи необходимите документи за тях, получава отказ за записване на детето в ДГ №7 „Светулка“.

               4. След записването на детето в ДГ №7 „Светулка” отпада възможността същото да участва в последващи класирания.

          5. Записаните деца постъпват в ДГ №7 „Светулка” по график, определен от директора, в рамките на един месец /от 15.09.2020 г. до 14.10.2020 г. вкл.  Деца, не постъпили в този срок се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания. Ако в периода, определен за постъпване детето се разболее или има други обстоятелства за не постъпването му, то не отпада от класиране. Родителят задължително писмено уведомява директора на детската градина в срока, определен за постъпване, че поради обективни причини детето не може да постъпи в детската градина.

            6. Графикът за постъпване на децата се обявява на видно място в ДГ №7 „Светулка”.           

            Настоящите условия и ред за прием на децата в ДГ №7 „Светулка” са съобразени със следните нормативни документи:

               1. Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора от 30 януари 2017 г.

               2. Правила за постъпване в общинските детски градини на територията на Община Стара Загора.

 

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg