План БДП

Утвърдил:

Заповед №29/15.09.2022 г.

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 „Светулка“

 

 

 

 

 

П Л А Н – П Р О Г Р А М А

 

ЗА

 

 

БЕЗОПАСНОСТ   НА ДВИЖЕНИЕТО 

ПО   ПЪТИЩАТА

 

ЗА  УЧЕБНАТА  2022/2023 ГОДИНА

 

В  ДГ  № 7 „СВЕТУЛКА”

 

СТАРА  ЗАГОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            План-програмата за БДП за 2022/2023 г. на ДГ № 7 "Светулка" е съобразена и разработена във връзка с изпълнението на План за действие 2021 година за Безопасност на движение по пътищата на МОН - Заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. и Националната стратегия по безопасност на движение по пътищата /БДП/ в Република България 2021-2030 г., приета с Решение №775 от 26.10.2020 г. на МС.

            План - програмата по БДП на ДГ №7 "Светулка" следва националните политики и практики за възпитание и обучение на децата по безопасност на движение по пътищата като елемент от цялостния процес на наложеният в Националната стратегия принцип на "Обучение по безопасност на движението по пътищата през целия живот", с акцент върху:

            1. Придобиване на умения и знания, необходими за безопасно поведение като участници в пътното движение (пешеходци, велосипедисти и пътници).

            2.Формиране на представи за елементите на пътната среда.

            3. Развитие на социално отговорна култура за БДП.

4.Осигуряване и организиране на необходимите условия за осъществяване на възпитателно-образователния процес по БДП в детската градина.

Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс: 

              1. Гражданско образование, област на компетентност: „Социална политика, справедливост и солидарност“ - обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности. 

              2. Здравно образование, област на компетентност: „Безопасност и първа помощ“ - назовава нещата (предмети, дейности, поведения), които са опасни в обкръжаващата среда.  

             3. Интеркултурно образование: област на компетенция: “Културна осъзнатост“ - сравнява норми на поведение в културно различен битов и празничен контекст.

Актуализация на План - програмата за Безопасност на движение по пътищата е възможна с оглед на  планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

2

Наименование на мярката

3

 Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на дейностите по БДП в ДГ №7 „Светулка“

1.1.1

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за 2022 г. пред РУО Стара Загора.

Годишна отчетност

 

 

 

 

ДГ №7 „Светулка“

 

 

 

Годишен доклад по Плана за действие за БДП за 2022 г. до РУО за изпълнени мерки за БДП.

Срок: 10 януари 2023 г.

Информация за изпълнение на мерките

 

 

 

 

1.1.2.

Разработване на Годишен план-програма за БДП на ДГ №7 „Светулка“.

Годишна плановост на мерки по БДП на ниво ДГ

 Комисия по БДП

Годишна План - програма

Срок: ежегодно до

15 септември 2020-2029 г.

Годишна План-програма предоставена и утвърдена от директора.

1.1.3

Годишно докладване на изпълнението на дейностите  по Плана-програмата  

Годишна отчетност на поставените цели по БДП

Комисия по БДП

Доклад на Комисията по БДП по цели

Срок: 15 февруари

Предоставен доклад от Комисията по БДП към директора

1.2

Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите и ДГ №7 „Светулка“

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

ДГ №7 „Светулка“

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП .

1.3

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

1.3.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

ДГ №7 „Светулка“

Активна медийна политика.

Срок: постоянен

Официална интернет страница на детската градина.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Провеждане на тематични родителски срещи  - акцент върху особеностите на транспортната инфраструктура в близост до ДГ, безопасните маршрути  и начини за придвижване до и от ДГ, подходящото облекло на детето (светли дрехи, светлоотразителни елементи), ползата от това детето да бъде видимо като участник в движението и др.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Учителите на групите

Протоколи от родителски срещи

Срок: месец октомври

Протоколи от родителски срещи, предоставени на директора на ДГ

2.1.2

Включване в кампанията  за безопасност на движението, организирана от Националния дворец на децата "Посланията на есенния лист". На оживено кръстовище в близост до ДГ, с помощта на служители на МВР децата ще раздават на водачите на МПС послания.Тези послания ще бъдат прикрепени към есенни листа, изработени от самите деца.

Фокусиране на вниманието на децата, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността през есенно-зимните условия.

Учителите на ПГ 5 г. и ПГ 6 г.

Комисия по БДП

Снимков и видео материал от проведената инициатива

Срок: м. ноември

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

Снимков и видео материал от проведената инициатива, предоставен на директора на ДГ, медиите и качен в официалната интернет страница на ДГ.

 

2.1.3

Изработване и предоставяне на табла "Правила за поведение на пътя през зимата" за всички групи.

Изостряне на вниманието на родители и деца към зачестяващите ПТП през зимния период и тъмната част на деня, както и неправилното поведение като участници в движението по пътищата.

Комисия по БДП

Табла "Правила за поведение на пътя през зимата", поставени на видно място от деца и родители.

Срок: м. декември

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

 

2.1.4

Представяне на презентация във всяка група от учителя и провеждане на разговор-беседа с децата на тема  „В  безопасност ли сте?"

Възпитаване в отговорно отношение на пътя и спазване на пътните правила.

 Комисия по БДП

Учителите на групите

Снимков и видео материал

Срок: месец януари

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

2.1.5

Куклен театър

Чрез средствата на театралното изкуство, обогатяване знанията на децата за пътната среда.

Комисия по БДП

Комисия по театрите

Театрална постановка

Срок: месец февруари

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

2.1.6

Организиране и провеждане на изложба, свързана с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

Комисия по БДП

Учителите на групите

Осъществена изложба по БДП

Срок: месец март

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

2.1.7

Организиране и провеждане на Празник - викторина по безопасност на движението, проведен в практически условия в защитена среда - на площадката по БДП.

Подкрепя изграждането на умения и навици за действия в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

Комисия по БДП

Провеждане на Празник-викторина по БДП

Срок: месец април

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

2.1.8

Работно заседание на комисията по БДП и обобщаване на резултатите от учебната година. Изготвяне на Годишен Доклад на Комисията по БДП

 

Годишна отчетност на мерките по БДП.

Комисия по БДП

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП  на ПС.

Срок: месец май

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

2.2.

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Раздаване на листовки за информираност на целеви групи от населението.

Излъчване на ясни и единни послания от децата в общественото пространство.

Комисия по БДП

Организирани и проведени институционални инициативи.

Срок: постоянен.

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

2.2.2

Отбелязване на 29 юни – Денят на безопасността на движението по пътищата.

Популяризиране на политиката за БДП.

Комисия по БДП

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно, 29 юни.

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

2.3.3

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП..

Комисия по БДП

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно.

Доклад за изпълнение на План - програмата на Комисия по БДП.

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.