Двугодишен план за изпълнение на Стратегията на ДГ

Утвърждавам:

Заповед №11/15.09.2022 г.

ДЕЛЯНА КРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 „Светулка“

Гр. Стара Загора

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

по изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ 7 „Светулка“

за периода 2022 - 2024 година

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

  1. Качествен и ефективен образователно-възпитателен процес в съвременните социално-икономически условия, изграждащ личности с индивидуалност, с ценности, нагласи и мотиви за достойни граждани на нашето общество.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1.     Повишаване качеството на образованието и създаване на условия за иновативна педагогическа дейност.

2.     Оптимизиране условията за квалификационна дейност на педагогическата колегия чрез популяризиране на добри институционални практики, традиции и иновации в областта на преподаването.

3.     Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне център за образователна, културна и социална дейност като атмосфера, дух и начин на мислене.

4.     Утвърждаване на  създадената  система за обмен на  информация и сътрудничество със семейството, приемни  училища и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Утвърждаване на обществения съвет, като орган подпомагащ цялостната работа на детската градина

5.     Обогатяване на материалната база и  подпомагане творческата дейност на учители и деца, с възможност за прилагане на иновативни  форми и методи на обучение и социализация.

Дейности

 

Индикатори

Срок

Отговорници

Финансиране

1.

Дейности свързани с подобряване качеството на образователно-възпитателния процес

 

1.1

Утвърждаване на цялостна концепция за организиране и провеждане на съвременен и ефективен образователно-възпитателен процес в ДГ – актуализиране на Програмната система, ПВР, Етичен кодекс, Програма за превенция на отпадането на деца от образователната система и Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи; изготвяне на Годишен план на ДГ; планиране на методическата и квалификационната дейност; планиране дейността на комисиите; изграждане на екипи за подкрепа на личностното развитие на детето.

Изготвени и утвърдени документи за изпълнение на стратегическите цели, съгласно ЗПУО.

Август-септември

всяка учебна година

Директор,

Зам. директор,

Комисии

Без финансиране

1.2.

Изготвяне План за контролната дейност на директора.

Изготвен План за контролната дейност на директора и реализиране на ефективна контролна дейност.

Август-септември

всяка учебна година

Директор

Без финансиране

1.3.

Осигуряване на прозрачност и публичност при отчитане на Бюджета на детската градина.

Публикувани на сайта на ДГ тримесечни и годишни отчети; отчети пред ПС, Общото събрание, Обществен съвет.

Всяко тримесечие

Директор,

ЗАС,

Гл. счетоводител

Без финансиране

1.4.

Привличане на алтернативни източници за финансиране.

Разработена процедура за регистриране на дарения.

През целия стратегически период  - 2020-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Комисия

Без финансиране

2.

Деца. Дейности за гарантиране обхвата и включването на децата в предучилищното образование

2.1.

Прием на документи, проучване подлежащи на задължителна ПУП, изготвяне списъци на групите.

Подобрена система за обхват и прием на деца; спазени критерии за прием.

Март-септември за всяка година

Директор,

Зам. директор

 

НП

2.2.

Предприемане на мерки за обхващане и включване на 4, 5 и 6 год. деца, които не са посещавали детска градина или са отпаднали от образователната система.

Максимален обхват на децата, подлежащи на ЗПО

Август-септември за всяка година

Директор,

Екип - обхват

НП

2.3.

Прилагане на механизми за контрол върху броя на отсъствията на децата чрез ежедневни, ежеседмични и ежемесечни проверки.

Брой мероприятия

Всеки месец на периода

Директор,

Зам. директор,

Мед. Специалист,

Педагогически специалисти

НП

2.4.

Създаване на устойчиви механизми за гарантиране сигурността и здравето на децата /здравеопазване, хранене, пожароизвестяване, спорт и туризъм /. Утвърждаване Правилник за ЗБУТ, Противопожарно досие, Правилник – БАК.

Проведени информационни и практически ситуации на децата; Проведени симулативни тренировки, инструктажи по звена; инструктаж на родители и служители.

През целия стратегически период  - 2020-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Комисия БАК,

Комисия ЗБУТ

Общинско финансиране

2.5.

Осигуряване ресурсно подпомагане от специалисти за деца със СОП.

Осигурена допълнителна подкрепа – РЦПППО.

Септември-октомври всяка учебна година

Директор,

Координатор приобщаващо образование

ЕРС

2.6.

Създаване условия за стимулиране на талантливи деца.

Осигурени изяви

През целия стратегически период  - 2020-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Комисия изяви и изложби,

Муз. Ръководител,

Педагогически специалисти

Без финансиране

2.7.

Популяризиране постиженията на децата чрез публични изяви.

Проведени публични мероприятия

През целия стратегически период  - 2020-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Комисия изяви и изложби,

Муз. Ръководител,

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.

Образователно-възпитателна дейност

3.1.

Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателен процес

Консултации, методическа подкрепа на учители

Целогодишно

Директор,

Зам. директор

Без финансиране

3.2.

Използване на съвременни методи и подходи в образователната дейност. Въвеждане на иновационни и интерактивни техники, методи и прийоми.

Използване на електронни ресурси, софтуери и др.

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.3.

Създаване на подкрепяща среда и условия за индивидуални занимания и диференциран подход за всички деца в ДГ.

Проведени индивидуални ситуации

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.4.

Проследяване на личностното развитие и документиране на резултатите в портфолио на всяко дете.

Диагностични процедури и отразяване на резултатите

В края на първото и второто полугодие на всяка учебна година

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.5.

Създаване на нагласи за учене през целия живот в партньорство с родители и неправителствени организации.

Реализирани дейности и инициативи

През периода 2022-2024 г.

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.6.

Реализиране на Програма за гражданско образование, здравното, екологичното и интеркултурното образование заложена по Образователни направления.

Реализирани дейности и инициативи

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.7.

Реализиране на Програма и План по БДП

Реализирани дейности и инициативи

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.8.

Прилагане на интересни идеи и практики за активно усвояване на образователното съдържание – учене чрез преживяване.

Проведени ситуации сред природата, презентации, експериментиране и елементарни опити, изработване на постери и др.

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.9.

Организиране на съвместни дейности с училището, библиотеката и родителите за формиране на интерес към детската книга, четенето и различните начини за придобиване на знания.

Реализирани дейности по План за насърчаване и повишаване на грамотността

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.10.

Повишаване на интереса на децата към работата в екип чрез участие във флашмобове и общи инициативи при отбелязване на значими дати.

Реализирани дейности

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Комисия,

Педагогически специалисти

Без финансиране

3.11.

Прилагане на разнообразни модели на двигателна активност, популяризиране на добри практики на спорт и спортни изяви за повишаване физическата активност на децата - средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие, превенция на агресията.

Реализирани спортни и туристически инициативи и дейности

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Комисия,

Педагогически специалисти

Без финансиране

4.

Квалификационна дейност

4.1.

Планиране, реализиране и документиране на методическата и квалификационната дейност. Осъществяване на обучения от външни обучителни организации. Създаване регистър за квалификацията на педагогическите специалисти. Спазване Правилата за квалификационната дейност в образователната институция.

Осъществени дейности по Плана за квалификационна дейност; създадени Методически обединения. Създаден регистър. Брой получени квалификационни кредити.

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

1,2% от ФРЗ

4.2.

Използване на разнообразни форми на вътрешно-институционална квалификация –открити форми, практикуми, тренинги, семинари, лектория, дискусия, обновяване на библиотечния фонд с педагогическа литература, интернет.

Реализирани необходимия брой 16 астрономически часове от всички педагогически специалисти

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

4.3.

Менторство на новоназначени учители - методическо подпомагане при подготовката и провеждането на педагогически ситуации и др. режимни моменти, работа с документация.

Проведени работни срещи с новоназначени педагогически специалисти

Постоянен

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

4.4.

Участия в обучения по Национални програми

Брой педагогически специалисти, участвали в обучения; брой кредити

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

НП

4.5.

Популяризиране на добър педагогически опит.

Брой проведени открити педагогически ситуации

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

4.6.

Абонамент на педагогическа литература.

Закупени специализирани издания

Месец декември всяка година

Директор,

ЗАС

Бюджет на образователната институция

4.7.

Създаване на портфолио на всеки учител.

Брой учители с актуално професионално портфолио.

Септември 2022 – Декември 2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически

Специалисти

Без финансиране

4.8.

Включване на педагогическите специалисти в курсове за придобиване на по-висока ПКС

Брой учители, повишили ПКС

Септември 2022 – Декември 2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Собствени средства,

възстановяване по НП „Квалификация“

5.

Взаимодействия с външната среда

5.1.

Популяризиране на дейността на детската градина в медийното и интернет пространството. Поддържане на сайта и профилната страница във ФБ на детската градина. Публикации в местния печат.

Брой публикации

Септември 2022 – Декември 2024 г.

Директор, Администратори,

ПР

Без финансиране

5.2.

Използване на нови форми на взаимодействие с родителите. Повишаване информираността на родителите за ежедневието в детските групи, използване на иновативни, съдържателни форми за представяне на резултатите от работата на децата.

Брой реализирани дейности от Плановете на МО за взаимодействие с родителите

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

5.3.

Участие в културните празници и инициативи на градско и общинско ниво /концерти, тематични изложби, базари, събори, благотворителни инициативи и др./.

Брой участия

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

5.4.

Оптимизиране приемствеността между подготвителните групи на ДГ и училището.

Брой проведени съвместни инициативи с училищата в района на детската градина

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

5.5.

Оптимизиране на взаимодействието с РС ПБЗН и Кварталната полиция и организиране на съвместни дейности с акцент – гражданско образование.

Брой проведени съвместни инициативи

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

5.6.

Оптимизиране взаимодействието с Обществения съвет.

Брой заседания на Обществения Съвет и брой участия в заседанията на Педагогическия съвет

През всяка учебна година на периода 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор

 

Без финансиране

5.7.

Участие в проекти и програми – общински, регионални, национални, европейски.

Брой реализирани проекти

Септември 2022 – Декември 2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Педагогически специалисти

Без финансиране

6.0.

Подобряване на материалната и учебно-техническата база

6.1.

Обогатяване на игровата и образователната- дидактическа база и създаване на подходяща подкрепяща среда

Осигурени игрови и образователни материали и пособия

Септември 2022 – Декември 2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Гл. счетоводител,

Педагогически специалисти

По проекти

6.2.

Пребоядисване и осъвременяване интериора на всички занимални

Подобрен интериор

Летен период  на 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Гл. счетоводител,

Педагогически специалисти,

Родители

Делегиран бюджет, родителско доброволчество

6.3.

Ремонтни дейности – покрив над гр. „Радост“, санитарни помещения

Извършени ремонти

Летен период  на 2022-2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Гл. счетоводител,

ЗАС

Общински средства

6.4.

Благоустройство на двора – изграждане на Еко занималня

Извършени благоустройствени дейности

Януари  2023 – Януари  2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Гл. счетоводител,

ЗАС

Комисия проекти

Разработване на проект по ПУДОС

6.5.

Осигуряване на лаптоп

Осигуряване на лаптоп

Май 2023-декември 2024 г.

Директор,

Зам. директор,

Гл. счетоводител,

ЗАС

Комисия проекти

Участие в проект по НП ИКТ

 

Изготвил:

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА  - Директор ДГ 7 „Светулка“, гр. Стара Загора

Планът за действие и финансиране към стратегията е с двугодишен срок на изпълнение.

Приет е на Педагогически съвет с Протокол № 1/12.09.2022 г.

Съгласуван: Стилияна Иванова - Председател на Обществения съвет към ДГ №7 „Светулка“

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.