Вътрешни правила за дейности извън ДОС

Утвърдил:

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 „Светулка“

Заповед №11/13.09.2021 г.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организиране на допълнителни образователни дейности и услуги, които не са дейност на детската градина

 

Общи положения

           I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за осъществяване на допълнителни образователни дейности  и услуги /ДОДУ/ в  детска градина №7 „Светулка“ гр. Стара Загора съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 2. Допълнителните образователни дейности са вид образователни услуги извън Наредба № 5/2020 година за предучилищното образование.

Чл. 3. ДОДУ се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 4. Видовете ДОДУ се определят с решение на първото заседание на Педагогическия съвет.

 

II. РЕД И ПРЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Чл. 5. Изпълнителите, които осъществяват ДОДУ се избират чрез конкурс.

Чл. 6. Обявата за конкурса се поставя на видно място на входа  на ДГ №7 „Светулка“, най-малко седмица преди обявената начална дата за провеждане на конкурса.

Чл. 7. Преподавателите /треньорите/, желаещи да осъществяват допълнителни педагогически и непедагогически дейности в детската градина, представят пакет от изисквани документи за всяка учебна година не по-късно от 10 септември на текущата година.

Чл. 8. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата.

(2) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК. Участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството.

 (3) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател /треньор/.

(4) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и правоспособност на кандидата - дипломи, удостоверения, сертификати и др.

(5) Референции, доказващи качеството на услугата /за нови кандидати/.

(6)  Оферта, която трябва да съдържа:

а) ниво на квалификация на преподавателите /предимство – педагогически компетенции/;

б) професионален опит в предлаганата област на ДОД;

в) програма по възрастови групи;

г) цена на ДОД за едно дете;

             (7) Програма за обучение на децата по съответната дейност;

       Изисквания към програмата:

·       Съдържанието и обемът да са съответстващи с възрастовите особености на децата;

·       Добре дозирани във времето;

·       Темите да са атрактивни и привлекателни за децата;

·       Оформлението да естетично, четивно и изписано на професионален език;

·       Да са посочени използваните апробирани/експериментални методики за работа.

(8)  График за изпълнението на програмата;

(9)  Предложение за участие в живота на детската градина и модернизиране на базата;

(10)      Заявление в свободна форма с изложени мотиви за кандидатстването.

 

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

Чл. 9. Не се допускат до участие непълни пакети с документи или документи, несъответстващи на изискванията.

Чл.  10. Постъпилите документи се завеждат с входящ номер и се разглеждат от Комисия, определена със заповед на директора, в която се включва и представител на Община Стара Загора.

Чл. 11. Комисията разглежда предложенията, излиза с Решение и изготвя Протокол, който представя на заседание на Педагогически съвет. В качеството си на ръководен орган, Педагогическия съвет чрез гласуване решава, кои и колко вида дейности и услуги, ще се осъществяват на територията на детската градина. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на детската градина уведомява спечелилия конкурса кандидат.

Чл. 12. Избраните дейности, преподаватели и треньори, и условията за работа, се представят на родителите в началото на учебната година на родителските срещи. Информацията се поставя и на информационните табла за родители.

Чл. 13. Родителите, желаещи детето им да посещава определена допълнителна дейност, подават Декларация за информирано съгласие за условията на участие на детето в групата.

Чл. 14. В зависимост от подадените заявления, Комисията с помощта на зам. директора изготвят график за работа с децата. Графикът се утвърждава със Заповед на директора.

Чл. 15. Групите за допълнителни дейности се регистрират в съответния раздел на Списък – образец №2 в НЕИСПУО за организация на дейността на детската градина.

Чл. 16. Дейностите се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазването на действащото законодателство.

Чл. 17. Дейностите се организират само за деца, които посещават детската градина.

Чл. 18. Таксите се заплащат ежемесечно в дните, посочени за целта, лично от родителите на треньорите.

Чл. 19. Учителите на групите нямат право да събират пари за заплащането на допълнителни дейности или да извършват услуги на родителите.

Чл. 20. Учителите са длъжни да съобразяват организацията на работа в групата, с възможността за участие на децата.

Чл. 21. Родителите имат право да получават информация лично от ръководителите на групите за интереса и напредъка на децата.

Чл. 22. Ръководителите на групи /треньори/ се задължават:

·       Да поставят важната информация на информационните табла на родителите;

·       Да оформят присъствен дневник и редовно да отбелязват присъствия и отсъствия на децата;

·       Да спазват стриктно изготвената от тях и утвърдена от директора, програма за работа с децата;

·       В дните, в които се налага да отсъстват да информират директора или зам. директора лично, не по – късно от предходния ден на заниманието;

·       Да спазват стриктно сключения с директора договор;

·       Да спазват всички правилници на образователната институция пребивавайки в нея.

Чл. 23. Ръководителите на групи /треньори/ носят лична отговорност за живота и здравето на децата за времето на провежданите занимания.

Чл. 24. Ръководителите на групи /треньори/ се задължават лично да вземат децата от апартаментите на групите и да ги предават лично на учителите след приключване на заниманието с тях.

Чл. 25. Ръководителите на групи /треньори/ нямат право да наказват или отстраняват от занимание дете по какъвто и да е повод.

Чл. 26. Ръководителите на групи /треньори/ за допълнителни дейности имат право:

·       Да използват помещение и технически средства на детската градина за работа с децата;

·       Да правят предложения за обогатяване на живота на децата в детската градина;

·       Да участват в проектни дейности на детската градина;

·       Да обогатяват материалната база на детската градина;

·       Да представят продукции или други подходящи демонстрации на наученото в подходящи и съгласувани с учителите на детските групи празнични дейности;

·       Да получават методическа подкрепа от учителите и зам. директора.

 

III.  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОФЕРТИТЕ:

Чл. 27. (1) Степен на квалификация на преподавателите.

            Показатели:

а) за степен бакалавър;

б) за степен магистър;

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата ДОД.

(2) Професионален опит в предлаганата ДОД.

            Показатели:

            а) до 3 години;

б) от 4 до 10 години;

в) над 10 години .

(3) Програма за обучение на децата.

      Показатели:

а) програма за обучение на децата, която не е съобразена с изграждане на компетентости и/или заложби по образователни направления;

б) програма за обучение на децата, която в непълна степен надгражда определени компетентности и/или заложби по образователни направления;

б) програма за обучение на децата, която напълно надгражда определени компетентности и/или заложби по образователни направления;

(4) Социална отговорност.

     Показатели:

            - до 3 деца, които ще ползват безплатно ДОД;

- до 5 деца, които ще ползват безплатно ДОД;

- над 5 деца, които ще ползват безплатно ДОД.

      

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДОДУ

 

Чл. 27. Със спечелилия кандидат се сключва договор, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на детската градина и спечелилият конкурса участник.

Чл. 28. Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство. Децата се извеждат и се връщат като се предават лично на учителя от съответната група в детската градина.

Чл. 29. Преподавателите, осъществяващи ДОД носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност в детската градина.

Чл. 30. Изпълнителите, осъществяващи ДОД ежемесечно представят на директора списък на децата с отразено присъствие /отсъствие/ и дължими суми.

Чл. 31. За допълнителните образователни дейности родителите заплащат такси съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД начислява отстъпки за детската градина от събраните такси.

Чл. 32. Сумите от отстъпки се превеждат от изпълнителя по банковата сметка на детската градина до края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл.33. Детска градина № 7 „Светулка“ осъществяват счетоводството си съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичните финанси.

Чл.34. За дължимите суми от отстъпки и наеми от ДОДУ предоставени от юридически лица, ежемесечно се издава фактура от детската градина.

Чл.35. На основание издадените фактури, приходите от договорите се осчетоводяват по сметка 5013 “Текущи банкови сметки в лв.“ по §2405  "Приходи от наем на имущество" и се счита за стопанска дейност.

 

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящите Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности и услуги в Детска градина № 7 „Светулка“ се приемат  във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Контрол по изпълнението на Правилата за организиране на допълнителните дейности, които не са дейност на детската градина и работата на учителя, осъществява директора и заместник-директорите на образователната институция.

§ 4. Ако по една и съща дейност бъдат входирани повече от една оферта, се изработва Анкета за родителите, която собственоръчно попълват и подписват, че желаят детето им да посещава Дейности извън ДОС към определен клуб. Анкетите се събират от учителите, продават се на постоянната Комисията по анкетиране, приета на Педагогически съвет, тя ги разглежда и определя чрез броя гласове, коя кандидатура надделява, като се спазва принципа 50% +1.

§ 3. Правилата са приети с решение на педагогически съвет с Протокол №1/13.09.2021 г. и могат да бъдат отменяни, допълвани или актуализирани с решение на педагогически съвет.


 

 

                                                                                                                           Приложение 1

 

 

ДОГОВОР

ЗА ПОЧАСОВО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Днес........................2023 г. в гр. Стара Загора се сключи настоящият договор между:

…………………………………..(име на образователна институция), с адресна регистрация в гр. Стара Загора, ул…………, Булстат ………….., представлявана от ………………..(име на директор), наричана за кратко ПЪРВА СТРАНА

и

…………………………………..(име на организацията), с адресна регистрация в гр. Стара Загора, ул…………, Булстат ………….., представлявана от ………………..(име на директор), наричана за кратко ВТОРА СТРАНА,

На основание чл.20а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора, във връзка с чл. 53 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 53 и чл. 23, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г изм. и доп. с Решение № 2722 от 27.07.2023 г./, се сключи настоящият договор при следните условия:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл.1. ПЪРВАТА СТРАНА предоставя на ВТОРАТА СТРАНА за почасово ползване възмездно ползване на имот част от общински имот, публична общинска собственост, представляващ………………с прилежащи (съблекални, санитарни помещения….), коридор за достъп, находящ се в сградата на …………………..на ул…………………, с площ ……….кв.м, за сумата от ……. лв. за един астрономически час за репетиционна/тренировъчна дейност по ………

 

Чл.2. Ползването на гореспоменатия имот е за срок от една /календарна, учебна/ година, считано от датата на подписването на настоящия договор и се извършва по взаимно съгласуван и подписан график, който е неизменна част от този договор и не противоречи на седмичното разписание на учебните занятия в училището.

/1/ Броят на учениците/децата в една група не може да надвишава ……..

/2/ За времето на ваканциите, страните се договарят с взаимно подписан график и анекс към настоящия договор за продължителността, начален и краен час на ползване на отдадените помещения.

 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

 

Чл.3. ПЪРВАТА СТРАНА предоставя на ВТОРАТА СТРАНА за почасово ползване възмездно ползване на имот част от общински имот, публична общинска собственост, представляващ………………с прилежащи (съблекални, санитарни помещения….), коридор за достъп, находящ се в сградата на …………………..на ул…………………, с площ ……….кв. м, срещу сумата от ………….. лв /словом/ за един астрономически час, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 53 и чл. 23, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г изм. и доп. с Решение № 2722 от 27.07.2023 г./

Чл.4. При изменение на горепосоченото правно основание се променят условията, съобразно новоприетите промени

 

Чл.5.   ВТОРАТА СТРАНА се задължава да плаща утвърдената от Общински съвет Стара Загора и определена в настоящия договор в Чл.3 цена, най-късно до 10/15 (десет/петнадесет) дни след изтичане на календарния месец по банков път на следната банкова сметка……………………………………………………………………………………………….

 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.6. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и ще запази своето действие до изтичането на срока, уговорен в чл. 2 от договора.

/1/  След представен списък от ВТОРАТА СТРАНА за записаните деца/ученици и определяне броя на групите към дата ……, чрез подписване от страните на Анекс, се определя ОКОНЧАТЕЛНИЯ размер на наема.

/2/ Наем се дължи за действително взети часове.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЪРВАТА СТРАНА

 

 

Чл.7. ПЪРВАТА СТРАНА  се задължава да предостави достъп на ВТОРАТА СТРАНА за почасово ползване на уговорените помещения и няма право да ги преотстъпва на трети физически или юридически лица.

 

Чл.8. ПЪРВАТА СТРАНА има правото и задължението да контролира във всеки един момент от времетраенето на договора състоянието на ползваното помещение и при констатирани повреди същите са за сметка на ВТОРАТА СТРАНА

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВТОРАТА СТРАНА

 

Чл. 9. ВТОРАТА СТРАНА се задължава да ползва предоставения имот само и единствено по предназначение с грижата на добър стопанин и по смисъла на чл.2 от настоящия договор.

 

Чл.10. ВТОРАТА СТРАНА се задължава да изпълни клаузите на този договор в съответствие с всички придружаващи го документи и утвърдени срокове.

 

Чл.11. ВТОРАТА СТРАНА се задължава да поддържа ползваното от него помещение в добър вид.

Чл.12. ВТОРАТА СТРАНА носи отговорност за здравето и живота на учениците/децата по време на обучението и по време на вземане и връщане в групата и предаване лично на учителя на смяна. (приложимо за детски градини)

Чл. 13. ВТОРАТА СТРАНА няма право да преотстъпва ползваните от него помещения на трети ФЛ или ЮЛ.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.14.  Договорът може да бъде прекратен

  1. с изтичане на срока, за който е сключен договора, без взаимно предизвестяване;
  2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
  3. с едномесечно писмено предизвестие от която и да било страна, отправено до другата
  4. при неспазване на чл.5 от договора;
  5. при наложителни ремонтни дейности на сградата на образователната институция;
  6. по време на обявена извънредна епидемична обстановка и форсмажорни обстоятелства.

 

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.15. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от Страните с отделно писмено споразумение.

 

Чл.16. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, като всички възникнали спорове се уреждат в дух на доброжелателност, а когато това е невъзможно пред компетентния български съд.

 

 Чл.17. Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка страна и един за Община Стара Загора.

 

 

 

 

ЗА ПЪРВА СТРАНА                                                    ЗА ВТОРА СТРАНА

 

 

 

Съгласувал:

Галина Краева-Ангелова

/мл. експерт в отдел „Образование“, юрист/

 

 

                                                                                                                   Приложение 2

 

ОБЯВА     

 

ЗА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОДУ

 

предоставени в Детска градина № 7 „Светулка“

за учебната ………………..

 

 

Детска градина № 7 „Светулка“ обявява процедура за събиране на документи за избор на изпълнители на ДОДУ за учебната ……………..

 

Необходими документи:

1. Заявление за участие.

2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК. Участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация.

3.  Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател/ доставчик на услуга.

4. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и правоспособност на кандидата-дипломи, удостоверения, сертификати и др.

5.  Референции, доказващи качеството на услугата. /за нови кандидати

6. Оферта, която трябва да съдържа:

а) ниво на квалификация на преподавателите;

б) професионален опит в предлаганата област на ДОД;

в) програма по възрастови групи;

г) цена на ДОД за едно дете;

 

Срок за подаване на документите: от 01.09. до 10.09 г.

 

Място за подаване на документите:

Детска градина № 7 „Светулка“, ул. „Любен Каравелов“ №26, канцелария на ЗАС всеки работен ден от 08:30 – 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

 

 

 

 


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.