Утвърдена със Заповед №19/15.09.2020 г.

ДЕЛЯНА КАРАИВАНОВА

Директор на ДГ №7 "Светулка"

гр. Стара Загора


ПРОГРАМНА СИСТЕМА

2020 – 2024 г.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 7 „СВЕТУЛКА“

 

 

I.               Въведение

         Програмната система е цялостна концепция за развитие на детето и приобщаване на компетентности по всяко едно образователно направление, чрез подходящи подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със Закона на предучилищното и училищно образование (2016) и Наредба № 5 за държавно образователните стандарти в предучилищно образование. При разработването на настоящата програмна система педагогическия екип се ръководи от стратегията за развитие на ДГ и визията за:

Ø  Детето - главната ценност, активен участник.

Ø  Детето - различно, уникално и неповторимо, с индивидуални темпове на развитие.

Ø  Включване на „различното“ дете чрез подкрепа, уважение и толерантност.

Ø  Равен старт, равен достъп и качествено образование, съответстващо на потребностите на съвременното дете;

Ø  Придобиване на компетентностите по всяко от образователните направления, като се отчитат интересите, възможностите и възрастовите характеристики.

Ø  Всяка дейност по образователните направления да осигурява щастливо детство на всяко дете, да изгражда мотивация и увереност в собствените му възможности.

Ø  Полагане основите на учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно – нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. предучилищното образование.

II.            Цели, философия, приоритети и основни принципни положения на програмната система за всяка група. Очаквани резултати при реализиране на Програмната система.

2.1. Цел:

      Изграждане на хуманна , функционална и позитивна образователна среда в детската градина, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца.

2.2. Философия

              Всяка програмна система притежават своя философия. Тя се определя от използването на адекватни педагогически и психологически подходи, съобразно маркерите на средата, семейния или майчиния език на детето, етническата или националната му принадлежност, обичайно- обредна система на конкретна нация или етнос, социо-културния статус на родителя и други. Нашата философията:

Ø  Спокойно, щастливо, уверено дете, което успешно навлиза в социалния свят, в познанието и творчеството;

Ø  Пълноценно детско развитие и възможност за успешна реализация;

Ø  Играта – стимулираща среда за изграждане личността на детето;

Ø  Утвърждаване на националната идентичност;

2.3. Приоритети на Програмната система

Ø  Прилагане на образователни технологии за междукултурно образование с доказана иновативност - работа по минипроекти със съдържателни и действени характеристики;

Ø  Работа по проекти и други. Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване на позитивна образователна среда;

Ø  Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на детската градина на първо място чрез овладяване на български език;

Ø  Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда на основата на ползотворен междукултурен диалог.

2.4. Основни принципни положения на програмната система

 

Първа  възрастова група

Втора  възрастова група

• осигуряване на равнопоставеност на всички деца при отчитане на индивидуалния им опит, възможности и темп на развитие;

• развиване на самостоятелност, инициативност, стремеж към усъвършенстване и отговорност у детето;

• формиране на умения за решаване на познавателни и практически задачи, за ориентиране в проблемни ситуации и откриването на решения на проблеми;

• формиране на умения за работа в група;

• откриване на творческите заложби у всяко дете и осигуряване на условия за разгръщане и проявяването им;

• формиране на социални и комуникативни умения;

• формиране на динамична система от представи, умения и отношения;

• оптимално съчетаване на умствена и практическа работа;

• осигуряване на максимална възможност за игра и физически

упражнения.

• осигуряване възможности на всяко дете да изразява собственото си мнение и да отстоява своята позиция;

• създаване на условия за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете. Удовлетворяване на потребностите му за развитие, самочувствие, и самоувереност, спокойствие в общността на другите;

• осмисляне на основни права и задължения и формиране на умения у детето да ги отстоява и спазва;

• осигуряване на качествено възпитание и обучение и обучение на всички деца, съобразени с условията, в които се намират;

• обучение с ясно изразен практически, приложен, продуктивни пресъздаващ характер с приоритет на формиране на когнитивни и речеви умения;

• прилагане на педагогически технологии на обучение с ясно изразена интерактивна и иновационна насоченост, ориентирани по посока на самоутвърждаване на личността на детето и

развиване на неговата креативност.

Трета възрастова група

Четвърта  възрастова група

• утвърждаване на личността на детето в заобикалящата общност. Формиране на желание за сътрудничество и партниране, уважение и зачитане на чуждото мнение, толерантност и взаимодействие, подчинено на общи и различни цели; • осигуряване на възможности за всяко дете да изразява собственото си мнение и да осъзнава и отстоява своята позиция; • ефективност на образователните технологии на основата на тясно обвързване на съвременната теория с конкретните педагогически практики; • осъществяване на взаимодействието между детето и педагога на основата на доверие и взаимно уважение; • превръщане на педагога в образец на подражание; • приоритетно изграждане на детска общност за извършване на съвместна работа като среда за активна социализация;

• балансирано взаимодействие между детската градина и училището, плавен преход от водещата игрова дейност към проявата на преднамерена познавателна активност и създаване на предпоставки за формиране на учебна дейност;

• детето е център на педагогическото взаимодействие;

• създаване на детска общност, в която се зачита другият и се придобива опит за решаване на задачи и изпълняване на дейности заедно;

• ориентация към творческия потенциал на детето и педагога;

• оптимално интегриране на образователното съдържание в направленията от програмната система;

• осигуряване на равни шансове на всички деца.

 

 

2.5. Очаквани резултати при реализиране на ПС.

Ø  Реализиране на ДОС в предучилищното образование;

Ø  Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата -”вграждане” на детето чрез социализацията му в общността; чувство на общност към социалната среда;

Ø  Използване на нови педагогически технологии;  

Ø  Утвърждаване конкурентноспособността на детската градина; 

Ø  Педагогизиране на родителската общност.

III.          Концептуални идеи на програмната система.

      Програмната система е създадена в името на детето, в помощ на учителя и в подкрепа на родителя. Тя подпомага учителя, за да осигури условия за пълноценно детско развитие, така че:

·       Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри, познание, радост и творчеството;

·       Учителят уверено и с удовлетворение да постига по- добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите;

·       Родителят да „израства” заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага разгръщането на неговия потенциал.

       Основните принципни положения, които за залегнали при организацията на педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното съдържание и провеждането на педагогическите ситуации са:

·       Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие;

·       Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят, както и вие – неговите учители и неговите родители;

·       Детето се развива само в интеракцията – дете-възрастен;

·        Отношението към детето – с уважение към неговата личност и подкрепа неговата индивидуалност;

·       Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и индивидуалните темпове на тяхното развитие;

·       Включване на „различното” дете в живота на група- та, чрез подкрепа и уважение от детския педагог, децата в групата и техните родители;

·       Уважение към различните етноси и култури;

·       Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване си с връстници и възрастните;

·       Интегриране на образователното съдържание по всички образователни направления;

·       Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на учебния процес:

          1) възприемане на информацията,

          2) разбиране,

          3) приложение на информацията в нови непознати ситуации и условия;

·       Отношението към родителите – индивиди, които са отговорни за развитието на потенциала на детето, за да може успешно да се справя в живота – е взаимно уважаващо се, толерантно и подкрепящо.

        Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

        Очаквани резултати при реализиране на програмната система:

        • постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст;

        • личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата индивидуална и групова игрова и познавателна дейност;

        • компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни направления за всяка възрастова група;

        • конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното образование;

        • ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в процеса на възпитание, социализация и обучение на децата;

        • оптимални взаимодействия между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.

 

 

 

IV.  Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

4. 1. Подходи на педагогическо взаимодействие

Личностен подход

Промяна в отношението на възрастните към детето - от обект на въздействие към субект на взаимодействие. Свобода на детето при избор на дейност и партньор в избраната от него дейност. Свобода на детето да променя средата съобразно потребностите си и творческите си интереси.

Индивидуален подход

Опознаване индивидуалните особености на детето и тяхното проявление в различни ситуации и в различни периоди от неговото израстване. Дълбоко проникване в постъпките на детето, проучване на неговите интереси и потребности, оценка на външните му възможности

Интегрален подход

Опознаване на заобикалящата действителност като единно цяло с множество сложни причинни връзки и зависимости. Тематична обвързаност на всички дейности в детската градина с глобални теми. Тематична подчиненост на темите, спираловидно подреждане на целите, преносимост на знанията и уменията, връзка между знания, умения, навици и правила на поведение.

Ситуационен подход

Оптимално съчетаване на планираните цели с конкретните ситуации. Създаване на условия за всяко дете спокойно да се ориентира в конкретната ситуация и да взема правилни решения. Постепенно формиране на умения у децата търпеливо да анализират конкретна ситуация, да степенуват трудностите и да изберат според своя личен опит и знания варианти за решение. Създаване на условия за реална оценка и самооценка на поведението на децата в конкретна ситуация.

Компетентностен подход

Процес и резултат на прогнозиране и формиране на качества – знания, умения, отношение,навици. Овладяване на ключови компетенции. …Детската градина – общност на учащи се

Други подходи

Диференциран подход Кооперативно учене Интеркултурно образование Конструктивен подход Креативност и успеваемост Използване на Е-обучение и технологии

 

4. 2. Основни форми на педагогическото взаимодействие

        При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето.

        Педагогическата ситуация - Основната форма на педагогическо взаимодействие, която се организира в учебно време и осигурява постигането на компетентностите. Протича предимно под формата на игра. Педагогически ситуации се провеждат по всички образователни направления - български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура. Чрез нея се интегрират двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметно-практическият опит на детето в групата.

         Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е:

Ø  от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова група,

Ø  от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова група.

4. 3. Допълнителни форми на педагогическото взаимодействие

        Допълнителни форми - организират се ежедневно извън педагогическите ситуации. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности и се допринася за личностното развитие и за разнообразяване живота на децата.

        Те са незадължителни, нерегламентирани във времето педагогически ситуации:

Ø  с цяла детска група; -

Ø  с малка детска група;

Ø  индивидуално с отделни деца.

       Допълнителните форми са свързани и с цялостната организация на деня в детската група. Организират се по преценка на учителя в съответствие с интересите и потребностите на децата.

       Видове допълнителни форми:

Ø  самостоятелна дейност по избор на детето;

Ø  дейности организирани от учителя – различни видове игри, състезания, конкурси, екскурзии, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда.

      В неучебно време се провежда само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

 

V. Разпределяне формите на педагогическо взаимодействие

5. 1. Седмичен брой на педагогическите ситуации по образователни направления

       Разпределение на педагогическите ситуации – конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение. То се разработва преди началото на учебната година от педагогическите екипи по възрастови групи и се утвърждава от директора на детската градина. За постигане на седемте компетентностите общия брой педагогически ситуации по възрастови групи за детската градина за ПЪРВА и ВТОРА ГРУПИ е на минималния брой, а за ТРЕТА и ЧЕТВЪРТА ГРУПА над минималния брой педагогически ситуации.  

 

Възрастова група

Брой на педагогическите ситуации по образователни направления

Общо за 1 седмица

Български език и литература

Математика

Околен свят

Изобразително изкуства

Конструиране и технологии

Физическо възпитание

Музика

Първа група

1

1

1

2

1

3

2

11

Втора група

2

2

2

2

1

3

2

13

Трета група

2

2

2

2

2

3

2

15

Четвърта група

3

3

2

2

2

3

2

17

 

5. 2. Примерна дневна организация на педагогическо взаимодействие при целодневна организация в учебно време.

    Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите и потребностите на децата.

 

 

 

 

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ за ПЪРВА и ВТОРА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ – 15 септември – 31 май

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ – 01 юни – 14 септември

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата. Дейност по избор на децата

7.00 – 8:30

Прием на децата. Дейност по избор на децата

8:30 – 8.45

Утринно раздвижване

8:30 – 8.45

Утринно раздвижване

8:45 – 9.00

Закуска

08:45 – 09:00

Закуска

9:00 – 9.45

Педагогически ситуации, съобразно седмичното тематично разпределение

9:00 – 10:00

Допълнителни дейности/Игри.

Дейности организирани от учителя и по избор на децата

10:00 – 10:15

Подкрепителна закуска

10:00– 10:15

Подкрепителна закуска

10:15 – 12:00

Допълнителни дейности, организирани от учителя, по избор на децата, школи по интереси.

10:15 – 12:00

Дейност по избор, игри, развлечения.

12:00 – 13:00

Обяд

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 15:30

Следобедна почивка

13:00 – 15:30

Следобедна почивка

15:30 – 16:00

Самообслужване след сън. Подвижни игри след сън.

15:30 – 16:00

Самообслужване след сън.

Подвижни игри след сън.

16:00 – 16:20

Закуска

16:00 – 16:20

Закуска

16:20 – 16:40

Педагогически ситуации, съобразно седмичното разписание

16:20 – 18:00

Допълнителни дейности.

Игри. Дейности  по избор.  Изпращане.

16:40 – 18:00

Допълнителни дейности, организирани от учителя, по избор на децата, школи по интереси.

Изпращане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ за ТРЕТА и ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ – 15 септември – 31 май

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ – 01 юни – 14 септември

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

 

Прием на децата. Дейност по избор на децата

7.00 – 8.30

Прием на децата. Дейност по избор на децата

8:30 – 8.50

Утринно раздвижване

8:30 – 8.50

Утринно раздвижване

8.50 – 9.00

Закуска

8:50 – 9.00

Закуска

09:00 – 10.00

Педагогически ситуации, съобразно седмичното разписание

09:00 –10.00

Допълнителни дейности/Игри. Дейности организирани от учителя и по избор на децата

10:00 – 10:10

Подкрепителна закуска

10:00 – 10:10

Подкрепителна закуска

10:10 – 11.00

 

Педагогически ситуации, съобразно седмичното разписание

10:10 – 12.30

Дейност по избор, игри, развлечения.

11.00 – 12:30

Допълнителни дейности, организирани от учителя, по избор на децата, школи по интереси.

 

 

12:30 – 13:00

Обяд

12:30 – 13:00

Обяд

13:00 – 15:00

Подготовка за следобедна почивка и следобедна почивка

13:00 – 15:00

Подготовка за следобедна почивка и следобедна почивка

15:00 – 15:30

15.30 – 16.00

Самообслужване след сън.

Подвижни игри след сън.

15:00 – 15.30

15.30 – 16.00

Самообслужване след сън.

Подвижни игри след сън.

16.00 – 16:20

Закуска

16:00 – 16:20

Закуска

16:20 – 17.00

Педагогически ситуации, съобразно седмичното разписание

16:20 – 17:30

Допълнителни дейности

17:00 – 18:00

Допълнителни дейности, организирани от учителя, по избор на децата, школи по интереси. Изпращане.

17.30 – 18:00

Игри. Дейности организирани от учителя и по избор на децата.

Изпращане.

 

Съотношението между основните и допълнителни форми за различните възрастови групи ще варира в зависимост от интересите и потребностите на децата в групата и изглежда приблизително така:

За първа възрастова група     -  2 : 2

 втора възрастова група         -  2 : 4

подготвителна група на 5 г.   -  3 : 2

подготвителна група на 6 г.   -  3 : 2

 

 VI. Годишни тематични разпределения на групите по образователни направления

       Тематичните разпределения са разработени от учителските екипи на всяка възрастова група, опирайки се на ДОС и спецификата на образователната среда. Осигурено е ритмично и балансирано разпределение на съдържанието по образователното направление за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения.

VII.  Проследяване на резултатите от постиженията на децата – същност, методи и форми.

       В съответствие с актуалните изисквания към образованието на децата особена значимост придобива дейността на учителя, насочена към диагностика на резултатите от образователния процес. Като се има предвид, че предучилищния период е най – пластичната възраст, важно е да се отчитат динамичните изменения, които стават във възрастовото и индивидуалното развитие на детето – да се проследяват постиженията на всяко дете. Своеобразието на тази дейност на учителя се изразява преди всичко в това, че тя е вградена в текущото педагогическо общуване. Това на практика се осъществява чрез включване в конкретни ситуации на задачи за проследяване на резултатите от образователните направления.

 

Методи и форми за проследяване на постиженията на децата

 

Текущи:

1.Интерактивни методи:

-       Ситуационни (кауза, игра и др.)

-       Дискусионни (анкета, беседа, дискусия, обсъждане, обяснение и др.)

2.     Предметно – оперативни методи:

-       Обследване

-       Конструиране

-       Предметни игри

-       Предметно моделиране

-       Дидактични упражнение

-       Разглеждане

-       Описание

  1. Практико – изпробващи методи:

-       Експериментиране

-       Дидактични игри

-       Конструиране

-       Етюди

-       Словесни игри

-       Предметно-схематично и графично моделиране

  1. Игрово – преобразуващи методи

-       Всички видове игри – конструктивни, театрализирани, сюжетно-ролеви, дидактични, музикални и подвижни.

  1. Информационно – познавателни методи

-       Наблюдение

-       Демонстрация

-       Разказ

-       Беседа

-       Драматизация

-       Оценяване

-       Словесни игри

-       Аудио-визуално възприемане

-       Обсъждане

-       Казус

Периодични: в началото и в края на учебното време:

-       Тестове

-       Диагностика

 

VIII. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование .Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството.

          Принципи на взаимодействие – взаимно доверие, уважение на различията, хуманизъм и толерантност, равнопоставеност, прозрачност, информираност, ангажираност, отговорност, демократичност, диалог, подкрепа без предразсъдъци, положителна нагласа.       1. Сътрудничество и взаимодействие между детска градина и семейство е от значение за адаптирането на детето към правилата на образователната институция и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност. Постига се на две нива - ниво група и на ниво детска градина.

      1.1.Основни форми на сътрудничество и взаимодействие са:

      1.1.1. Индивидуални форми на сътрудничество – провежда се по договаряне, по инициатива на родители и учители.

Ø  Индивидуални разговор – обмен на идеи още преди приема на детето и при постъпване с опознавателна цел - информативен разговор с цел запознаване на родителя с резултати от предучилищното образование - среща, разговор, когато конкретна ситуация го прави необходима - Рутинни разговори – с цел информация за промени в детското развитие и поведение.

Ø   Индивидуални консултации - ежедневни и в определения за ДГ ден за консултации. Провеждат се по инициатива на учители ( за споделяне на наблюдавани затруднения, които изискват намеса на външен експерт) или родители.

Ø   семейни консултации – от психолог, логопед, педагог/ специален педагог;

Ø  Други индивидуални форми – телефонно обаждане, съобщение по имейл, съобщение със средства на интернет

       1.1.2. Групови форми на сътрудничество с родителите :

Ø  родителските срещи – фиксирани в плана за сътрудничество и взаимодействие на всяка възрастова група;

Ø  училище за родители - група за подкрепа на родители – обучения, тренинги, делови и ролеви игри, споделяне и обмяна на идеи и опит;

       1.1.3. Включване на родителите в процеса на предучилищното образование:

Ø  участие в изготвяне на годишен план на групата за сътрудничество и взаимодействие Детска градина – Семейство;

Ø  участие в основната форма на работа на детския педагог – „На гости е…“ ;

Ø  участие в дни на отворени врати и съвместни мероприятия;

Ø   празници и мероприятия от плана за сътрудничество и взаимодействие на всяка възрастова група и на ДГ;

       1.2. Други форми на комуникация:

Ø  правила на групата;

Ø  информационни табла в детските групи за образователен акцент и тема на седмицата, предложения за съвместни игри, полезна информация, детско творчество, апели и послания;

Ø  Опознават съдържанието на педагогическия процес и на ежедневието в ДГ;

Ø  Обменят информация не само с педагога, но и помежду си;

Ø  Укрепват родителска общност като важна институция;

Ø  Информация в сайт на ДГ, фейсбук на ДГ и група – за събития, детски успехи;

Ø  анкети, въпросници;

Ø  детско портфолио.

     Родителите и Учителите имат споделени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество в името на Детето.

2. Сътрудничество между детска градина и други педагогически специалисти и институции, подпомагащи дейностите на детската градина.

       2.1. Сътрудничество с РУО и Община Стара Загора – координиране на дейности, информираност, подкрепа и корекции, проектни предложения, кариерно развитие на педагогическите кадри, финансиране, оценка за законосъобразност и целесъобразност.

      2.2. Сътрудничество със социални, здравни, културно – просветни институции, неправителствени организации и фирми - помощ при реализиране на различни мероприятия и дейности, обогатяване формите на педагогическо взаимодействие, подкрепа на потребностите и интересите на децата.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.