Меню


            Децата в ДГ 7 „Светулка“ се хранят съгласно Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години на Министерство на здравеопазването. Съгласно Закона за храните,  качеството и безопасността на храните, които се използват в детската градина отговарят на всички изисквания.

       Храната на децата е пълноценна и разнообразна като приема на мазнини, сол и захар е ограничен, а количеството на зеленчуците, плодовете и течностите е в достатъчни количества. Менюто се изработва от комисия, в която участват директори на детски градини, като се използват рецепти от второто преработено и допълнено издание на „СБОРНИК РЕЦЕПТИ И РЪКОВОДСТВО ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА ОТ 3-7 ГОДИША ВЪЗРАСТ“ 2020 г. 

           Ежедневният прием на храна включва зърнени храни и картофи, зеленчуци, плодове, мляко и млечни продукти и храни богати на белтък – месо, птици, риба, яйца, бобови храни. Хранителните вещества, които осигуряват тези храни са белтъчини, мазнини, въглехидрати, минерални вещества, вода и витамини. Те са изключително важни за растежа, здравето и развитието на децата.

            Всеки месец Менюто се одобрява от д-р Станимир Станков – Директор на РЗИ, Стара Загора.


Подробна информация може да прочетете в Правилника за дейността на детската градина. 

Глава десета

Организация на детското хранене

Чл.105. Храненето в Детска градина №7 „Светулка“ се регламентира от системата за контрол и безопасност на храните (НАССР).

Чл.106. В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално хранене и по рецептурник, одобрен от МЗ, изготвен от назначена от Кмета на Община Стара Загора комисия.

Чл.107. Здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в ДГ №7 „Светулка“се постига чрез:

1. прием на пълноценна и разнообразна храна;

2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове;

3. ограничаване приема на мазнини, захар и сол;

4. прием на достатъчно течности.

Чл.108. Приемането на хранителни продукти от фирмата доставчик е задължение на домакина и работещите в кухнята на Детска градина №7 „Светулка“.

Чл.109. (1) Хранителните продукти се съхраняват в подходящо помещение.

(2) Домакинът носи отговорност за правилното им съхранение и спазване срока на годност.

(3) Със заповед на директора са утвърдени:

1.         инструкция за начина на съхранение на хранителните продукти;

2.         инструкция за почистване и дезинфекция на хладилните съоръжения.

Чл.110. Работещите в кухнята носят отговорност за съхранението на продуктите, получени от склада до влагането им.

Чл.111. Домакинът изработва требвателния лист на база дневна калкулация и го предава на директора до обяд.

Чл.112. Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада на домакина, въз основа на броя на децата, от главен готвач/ пом. готвач в присъствието на медицинската сестра. Готвачът отговаря за количеството, качеството, вида и влагането на изписаните продукти.

Чл.113. От храната се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса в продължение на 48 часа.

Чл.114. Храната се разпределя от готвача под контрола на медицинската сестра.

Чл.115. Храната се получава в групите по определен график и се разпределя от помощник-възпитателя.

Чл.116. Медицинската сестра, заместник директора или учител контролират ежедневно разпределянето и консумирането на храната.

Чл.117. Съобразно изискванията на СРЗИ, хранителни продукти, които не са приготвени в кухнята на детската градина, се приемат със сертификат от производителя и срок на годност.

(1) Условия за предоставяне на диетична храна за деца със специфични потребности в ДГ №7 „Светулка” – Стара Загора:

·       Храната да се доставя от родителя ежедневно в детското заведение сутрин с приема на детето;

·       Храната да се доставя опакована в съдове за еднократна употреба, надписана с името на детето;

·       Храната се приема от помощник-възпитателя на групата и се предава в кухненския блок и  готвача или помощник-готвача отделя проба, която се съхранява 48 часа;

·       Храната се съхранява при хладилни условия в кухненския блок до момента на консумацията й;

·       Готовата за консумация храна да се предлага на детето заедно с тази на другите деца в стерилизирани съдове;

·       След приключване на всяко хранене остатъците  от храната се изхвърлят и не се предлага за повторно хранене през деня;

·       Да не се допуска консумиране на храна на следващия ден.

(2) Изисквания за предоставяне на диетична храна за деца със специфични потребности:

  • Всеки случай в детската градина да се преценява индивидуално;
  • Родителят на детето със специфични потребности подава Заявление до директора на ДГ №7 „Светулка“” за внасяне на диетична храна и Декларация за качеството и безопасността на доставената храна;
  • Родителят удостоверява нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване;
  • Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинския специалист на детската градина след обсъждане на предоставените документи с директора и родителя на детето. Разрешението се описва в протокол;
  • Директорът на детската градина писмено уведомява директора на ОДБХ за разрешението за внасяне на диетична храна с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентния орган, като предоставя всички документи.

Чл.118. Децата се хранят 4 пъти дневно.

Чл.119. Родителите се информират ежеседмично за менюто на децата по дни на сайта на детската градина.

Чл.120. Забранено е влизането на външни лица в кухненския блок, включително собствени деца и роднини на персонала, както и изнасянето на продукти и готова продукция извън детската градина. Изключение за влизането в кухненския блок се прави единствено за директор, домакин, ЗАС и медицински специалист. При проверка от служители на РЗИ, Областна дирекция по безопасност на храните, Община Стара Загора и други институции стриктно се спазват правилата за влизане в кухненски блок. Забранено е излизането от кухненския блок през работно време на кухненския персонал.

Чл.121. Не се разрешава внасянето на торти в детската градина.

       При рязка промяна на броя на децата, при разминаване в доставките или върнати такива, поради различни причини свързани с качеството на продуктите, ДГ №7 "Светулка" си запазва правото да прави промяна в дневното меню!

  
          
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.